Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Sławno

 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Sławno
 
Dotyczy:
1. Naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu
2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).
 
Wymagane dokumenty:
- dokumenty przenoszące nabyte prawo : akt notarialny , postanowienie Sądu.
- wniosek
 
Opłaty:
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sławnie (pok.36)

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od wypowiedzenia w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46 , poz.543 z późn.zm.)

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
pok. 40
tel. 59 810 30 51 (centrala automatyczna); 59 810 00 31 (bezpośrednie połączenie)

Podstawa prawna:
Art.77 do art.81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późń.zm.).
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-08-21 13:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2016-06-14 07:30:33)