Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Sławno

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Sławno

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż 3 miesiące termin załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.

Podstawa prawna:
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późz.zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)
3. Uchwała nr XXVI/156/2008 Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie określenia ogólnych zadsad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Sławno
4. Uchwała nr XII/103/99 Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie oddanie w dzierżawę nieruchom.grunt na cele ogrodniczo-warzywne oraz ustalelenie wysokości czynszu dzierżawnego
5. Uchwała nr XII/104/99 z dn. 29.12.1999r. w sprawie dzierżawy i ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne.
6. Uchwała nr XII/102/99 Rady Miejskiej w Sławnie z dn. 29.12.1999r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Sławnie przy ul.Chełmońskiego z przeznaczeniem na plantację truskawek.
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-30 11:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2012-02-22 09:43:06)