Wybory ławników

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023


Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie wystąpił do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sławnie o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

- do Sądu Rejonowego w Sławnie - 4 osoby.


Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2019r. Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

§1

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§ 7a

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2019r.), pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest w BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie w zakładce „Wybory ławników” oraz można ją otrzymać w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pok. 33 (I piętro, biuro Rady Miejskiej).

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pok. 33 (I piętro, biuro Rady Miejskiej).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie

Marzena Łużyńska                  

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

KRAJOWY REJESTR KARNY - ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

LISTA OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA - POSTĘPOWANIA O PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO LUB PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA - WŁADZA RODZICIELSKA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Wytworzył:
Udostępnił:
Skibiński Wojciech
(2019-05-31 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2019-06-07 09:51:32)