Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Warunkiem ponownego wykorzystywania upublicznionych informacji sektora publicznego Miasta Sławno - Urzędu Miejskiego w Sławnie (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy) jest przestrzeganie:
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz spełnieniu ewentualnie innych warunków wynikających z przysługujących majątkowych praw autorskich lub prawa pokrewnych.
Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystania.

Miasto Sławno - Urząd Miejski w Sławnie nie ponosi odpowiedzialności za:
1) przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
2) ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

II. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego wytworzona w Mieście Sławno - Urzędzie Miejskim w Sławnie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie lub nie została udostępniona w inny sposób, wnioskodawca składa wniosek, zgodnie
z warunkami określonymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy zawierający w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie, lub za pośrednictwem poczty albo mailowo na adres: wydz.organizacyjny@slawno.pl. Ewentualnie można skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Sławnie na platformie ePUAP.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia
oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

III. Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu.

W przypadku wydania decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego albo decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Wytworzył:
Burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein
(2016-10-17)
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2016-10-17 09:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Stola Tomasz
(2016-10-17 10:04:18)