Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławno

Urząd Miasta Sławno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławno http://um.slawno.ibip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-08-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część zamieszczonych na stronie plików w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo lub są skanami dokumentów.

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  2. w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
  3. dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
  4. zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Data sporządzenia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej jest Michał Firlej, adres poczty elektronicznej michal.firlej@slawno.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Sławnie mieści się przy ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9 w Sławnie i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się oznaczone kopertami miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby te obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

 

Wytworzył:
Michał Firlej
(2020-09-30)
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-09-07 09:45:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-09-30 07:51:46)