Rejestry ogólnodostępne

 • Uchwał Rady Miejskiej - rejestry prowadzi Biuro Rady Miasta
 • Interpelacji i wniosków Radnych - rejestry prowadzi Biuro Rady Miasta
 • Przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami - rejestry prowadzi Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
 • Mienia komunalnego na terenie miasta i gminy - rejestry prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 • Psów uznanych za agresywne - rejestry prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 • Obiektów zabytkowych, parków, zieleńców, cmentarzy - rejestry prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 • Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych - rejestry prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Edukacji
 • Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Sławno - plik do pobrania
 • Rejestr placówek wsparcia dziennego działających na terenie Miasta Sławno - plik do pobrania
Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Sławno  jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu; z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną. 

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej. 

Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Edukacji Urzędu Miasta Sławno
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)    otwarty dostęp do zawartości rejestru  (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sławno)
2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje Art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Miejsce udostępnienia Wydział Spraw Społecznych i Edukacji , ul. M.C. Skłodowskiej 9, pokój 34
Informacja tel.   59 810 00 53
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej 
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy urzędu, tj. od 8:00 do 16:00 w poniedziałek, od 7:00 do 15:00 wtorek, środa, czwartek, piątek akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. KSIĘGA REJESTROWA SŁAWIEŃSKIEGO DOMU KULTURY
 2. KSIĘGA REJESTROWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-08-18 11:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2021-03-04 11:33:42)