Informacje o petycjach

Na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. W przypadku braku takiej zgody dane będą pseudonimizowane. Wyłączenia jawności dokonał Michał Firlej

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Urząd Miejski w Sławnie oraz Biuro Rady

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Urząd Miejski w Sławnie oraz Biuro Rady