Bony paliwowe

Zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych .

Opłaty:
Wniosek oraz wydane na jego podstawie zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 40 e ust. 4 ustawy wymienionej w punkcie VII.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - poniedziałek - piątek w godz. 7:30 -15:30
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Tryb odwoławczy:
Gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w punkcie VIII, wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Odwołanie do SKO składa się za pośrednictwem Burmistrza Polanowa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 56, poz. 580 ).

Uwagi:
A. Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
- Być podatnikiem podatku rolnego
- Prowadzić działalność rolniczą
- Być właścicielem i posiadać ciągnik
- Nie może mieć zaległości w podatku rolnym.
B. Terminy wydawania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych:
- do końca stycznia każdego roku - za I półrocze
- do końca lipca każdego roku - za półrocze.
Uwaga!!!. Powyższe terminy są często zmieniane( najczęściej przedłużane) w rozporządzeniach publikowanych w Dzienniku Ustaw.

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-28 16:44:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Stola Tomasz
(2005-11-24 12:15:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki