Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)

1. WYMAGANIA :

  • Stawiennictwo osobiste
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.

- Gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

- W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

  • Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC - na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1000 zł. z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym.

2. OPŁATY:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł (uiszczana w dniu składania dokumentów).

3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

4. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Sławnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

5. UWAGI:

Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli są wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2019, poz. 2086 z późn. zm ) oraz art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm ).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-30 16:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:19:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki