Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

 

1. WYMAGANIA:

  • Stawiennictwo osobiste,
  • Dokument tożsamości do wglądu,
  • W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
    - dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/
    - gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego(akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
    W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

2.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /wpłata na konto urzędu miejsca zawarcia małżeństwa/

3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie – do 30 dni,

4. Miejsce złożenia dokumentów:

Wybrany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

5. UWAGI:

Odbiór aktu małżeństwa w USC właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa.

 

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2019 poz.2086 z późn. zm ) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2224 z późn. zm)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-30 16:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:07:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki