Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty:
Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy / położonej na terenie gminy lub prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sławnie (pok. 36)

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Burmistrz w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz wydaje zarządzenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu .

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrza nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
pok. 40
tel. 59 810 30 51 (centrala automatyczna); 59 810 00 31 (bezpośrednie połączenie)

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn.zm.)
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-08-12 09:11:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2016-06-14 07:30:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki