Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1.WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę sprostowania/uzupełnienia.


2. OPŁATA  SKARBOWA:   39 zł, pełnomocnictwo 17 zł,

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

3. TERMIN I TRYB REALIZACJI:

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki.

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
4. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie sprostowania.

5. UWAGI:

Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem sporządzenia aktu, który podlega sprostowaniu/uzupełnieniu.
Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2224 - z późn.zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 - z późn.zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194-z późn.zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204 - z późn.zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1904 - z późn.zm).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:34:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:36:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki