2015

 • Nabory, nabory…
  Zarządzenie Nr 430 /2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Sławno w 2016 roku
  Zarządzenie Nr 429/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2016 roku
  Zarządzenie Nr 423/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
  1.       PFRON ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nabór trwa do 28 października 2015 roku. Szczegóły na: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2929,Ogloszenie-z-dnia-18-wrzesnia-2015-r-dwudziestego-czwartego-konkursu-o-zlecenie-.html
  2.       Konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Chcesz pomóc niewidomym? Uważasz, że możesz zrobić to lepiej niż inni, coś, co zasługuje na pochwały i podziękowania? Zgłoś swój pomysł i graj o pulę 10 000 zł na jego realizację. Pomysłodawcami i wnioskodawcami mogą być wszyscy. Termin zgłoszenia do 30 października br. http://jestemlepszy.szansadlaniewidomych.org/
  3.       Do 31 października br. przyjmowane są wnioski w priorytecie "Ochrona zabytków". Strategicznym celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Szczegóły dostępne na: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php
  4.       Konkurs grantowy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego. Termin nadsyłania wniosków: 1 listopada 2015 r. Szczegóły na: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000502
  5.       Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Nabór do 2 listopada 2015 r. Więcej na https://uokik.gov.pl/konkursy.php#faq2583
  6.       Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 5 listopada do godz. 12. Szczegóły http://www.rownacszanse.pl/i4
  7.       Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza grupy (koalicje) organizacji pozarządowych do składania wniosków na krótkoterminowe projekty, dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców (głównie z krajów Bliskiego Wschodu). Organizacje, które w partnerstwie z innymi organizacjami, planują złożenie wniosku, powinny złożyć uproszczony wniosek wstępny za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków w terminie od 19 października do 10 listopada 2015 (do godziny 12.00 w południe).http://www.ngofund.org.pl/nabor-wnioskow-na-projekty-przygotowujace-do-przyjecia-i-integracji-nowych-grup-uchodzcow/
  8.       Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016, 2017, 2018 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej”. Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2015 r. o godz. 17.00. Więcej na http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=4855073
  9.       Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Nabór wniosków trwa do 16 listopada 2015 roku. Więcej na http://nck.pl/dom-kultury-plus/315716-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2016/
  10.   Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

  Nabór wniosków trwa do 16 listopada 2015 roku. http://nck.pl/ojczysty/315717-nabor-do-programu-ojczysty-dodaj-do-ulubionych-9/
  11.   Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku. Nabór do 20 listopada br. Szczegóły na: http://www.msport.gov.pl/turystyka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2016-roku
  12.   Fundusz IKEA – na rodzinę można liczyć. Dodatkowy nabór na projekty aktywności podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Termin zgłaszania pomysłów do 20 listopada br. Więcej na http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000572
  13.   Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015 r. http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/315633-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-bardzo-mloda-kultura/

  Spotkanie, konferencje, szkolenia…
  1.       Rusza II tura spotkań informacyjnych dotyczących konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 – priorytet 2. Spotkania odbędą się 18.11.2015 r. w Koszalinie i 19.11.2015 r. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/rusza-ii-tura-spotkan-informacyjnych-dotyczacych-konkursu-w-ramach-programu-fundusz-inicjatyw ZAPRASZAMY!
  2.       Pracownia Pozarządowa z Koszalina rusza z bezpłatnymi warsztatami dla organizacji! Chcesz się dowiedzieć jak stworzyć wniosek do FIO, jak wzmocnić i wykorzystać potencjał swojej organizacji! Skorzystaj z oferty już dziś. Terminy szkoleń: *3 listopada 2015r – Koszalin (zapisy do dnia 30.X.2015r) *5 listopada 2015r – Szczecinek (zapisy do dnia 3.XI.2015r). Szczegóły na http://www.pracowniap.org.pl/index.php?dzial=1&id=747
  3.       Spotkania informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w województwie zachodniopomorskim. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu Erasmus+ Edukacja szkolna, które odbędzie się 22 października br. w Koszalinie i 29 października br. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na stronie  http://erasmusplus.org.pl/spotkanie-informacyjne-w-woj-zachodniopomorskim-se291015/?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=erasmus_28_2015 i na  http://erasmusplus.org.pl/spotkanie-informacyjne-w-woj-zachodniopomorskim-se-221015/
  4.       30 października br. odbędzie się konferencja „NGO na start” dotycząca rozwoju organizacji pozarządowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób założyć własną organizację i jak ją szybko rozwinąć to uczestnictwo w wydarzeniu jest dla Ciebie.  Więcej na http://ngostart.evenea.pl/
  5.       W dniach 6-7 listopada br. odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja poświęcona problematyce outdooru, oparta o dobre praktyki Europejskiej Sieci Edukacji Outdoorowej EOE, która tym tematem zajmuje się już od wielu lat. Do udziału w konferencji zaproszeni są nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, samorządowcy, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi, pracownicy młodzieżowi, doradcy zawodowi i studenci oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w obszarze edukacji nieformalnej. Wszystkie informacje (harmonogram, prelegenci, cena oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie http://outdoorpoland.com/.
  6.       OWES Szczecin zaprasza na szkolenie Kasy Fiskalne i Vat w Podmiotach Ekonomii Społecznej – zmiany w prawie, które odbędzie się dnia 7.11.2015 r w Szczecinie w siedzibie OWES. Szczegóły na http://aktywneowes.pl/
  7.       W listopadzie rusza kolejna tura spotkań informacyjnych dotyczących Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 i planowanego w grudniu naboru wniosków. Spotkania odbędą się 18 listopada br. w Koszalinie w sali 190 Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie  i 19 listopada br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie. Szczegółowe informacje już wkrótce.

  Konsultacje…
  1.       Jeszcze do północy trwają konsultacje projektu uchwały „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Szczegóły na:http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/konsultacje/konsultacje-programu-wspolpracy-z-ngo-na-2016-zapraszamy-do-zglaszania-opinii
  2.       W przygotowaniu są również konsultacje społeczne  projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych w województwie zachodniopomorskim. Szczegóły dostępne na: http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/konsultacje/ogloszenie-o-planowanych-konsultacjach-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa
  3.       Do 26 października br. można jeszcze zgłaszać uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Więcej na http://legislacja.gov.pl/projekt/12277902

  Współpraca….

  1.    Otwarci na Działania. Baza bezpłatnych zasobów dla grup nieformalnych już działa!  Więcej informacji o projekcie: www.otwarcinadzialania.pl

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na kolejne w tym roku spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 – priorytet 2.

  Ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 planowane jest na 1 grudnia 2015 r. Nabór trwać będzie 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. 

  Spotkania odbędą się:

  -  18 listopada 2015 r. w Koszalinie w godz. 11:00 – 14:00 w sali 190 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie;

  -  19 listopada 2015 r. w Szczecinie w godz. 11:00 – 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie.

  Szczegóły w załączeniu. Serdecznie zapraszamy!
  ZAŁĄCZNIKI:
  zaproszenie FIO 2016
  program spotkania
  karta zgłoszenia Koszalin
  karta zgłoszenia Szczecin

 • Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 • Pracownia Pozarządowa rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH  szkoleń i warsztatów dla NGO z terenu woj. zachodniopomorskiego.
  Ich  celem będzie wzmocnienie potencjału organizacji w codziennej działalności i zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia ofert na konkurs Programu FIO 2016.

  I TEMAT:
   „Co każdy członek Zarządu powinien wiedzieć i jak  budować potencjał organizacji pozarządowej”.

  Gdy myślimy: Zarząd – pojawia się obraz ciała do reprezentacji na zewnątrz, podpisującego umowy... Jednak żeby organizacja rozwijała się, jej członkowie mają szereg funkcji do spełnienia. Zarząd musi wiedzieć jakie organizacja ma prawa i jakie obowiązki, jak stawać się partnerem dla innych instytucji, jak wyznaczyć ścieżkę rozwoju organizacji i jak priorytetować najważniejsze działania. O tym i wielu innych aspektach efektywnego zarządzania NGO będą szkolenia organizowane w dwóch terminach:

  *28 października  2015r – Szczecin, (zapisy do dnia 26.X.2015r)
  *29 października  2015r – Koszalin, (zapisy do dnia 27.X.2015r)

  II TEMAT:
  „Praktyczny warsztat tworzenia Wniosku do Priorytetu II - Programu FIO 2016”.

  Już niebawem, bo 1.XII.2015r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi pierwszy i zarazem ostatni w tym roku, otwarty konkurs ofert na realizację zadań w Priorytecie II ‘Aktywne społeczeństwo’ w ramach programu FIO 2016.

  Warsztat tworzenia oferty do Priorytetu II przybliży organizacjom kryteria dostępu podmiotów do najbliższego konkursu oraz zakres zadań możliwych do realizacji. Podczas spotkania stworzymy projekty wniosków metodą myślenia projektowego, dostosowane do kryteriów i procedur konkursowych, szczegółowo omówimy wzór oferty w ramach programu FIO i elektroniczny  generator ofert wraz z instrukcją jego wypełniania.

  Terminy szkoleń:

  *3 listopada  2015r – Koszalin (zapisy do dnia 30.X.2015r)
  *5 listopada  2015r – Szczecinek (zapisy do dnia 3.XI.2015r)

  Szkolenia są BEZPŁATNE, realizowane  w formule 1-dniowych warsztatów w godzinach 9.00-16.00, w miejscach komunikacyjnie  łatwo dostępnych (Szczecin, Koszalin, Szczecinek), uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek i lunch. 

  Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w formie e-mailowej, na podstawie formularza zgłoszeniowego, na adres agata.szewczyk@pracowniap.org.pl
  Więcej informacji dostępnych na stronie www.pracowniap.org.pl
  Już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
  Szkolenia współfinansowane są ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
  - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Projekt Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
  Uprawnione podmioty mogą zgłaszać opinie i uwagi do projektu Programu w terminie od dnia 7 października 2015 r. do dnia 20 października 2015 r. w następujący sposób:
  1) pisemnie – na adres Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul.MC. Skłodowskiej 9 lub w sekretariacie (pok. Nr 36),
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zofia.dabrowska@slawno.pl.
  Jednocześnie informuję, że projekt Programu jest dostępny:
  - na stronie internetowej BIP Miasta Sławno (http://um.slawno.ibip.pl) w dziale Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno,
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
  - w pok. Nr 34 Urzędu Miejskiego w Sławnie.
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Federacja Zielonych Gaja serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. "Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach - woj. zachodniopomorskiego" która odbędzie się w dniu 29. września 2015 w siedzibie Federacji Zielonych Gaja przy ul. 5 Lipca 45, Szczecin 70-374
 • Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015"

  Dowiedz się, na co możesz uzyskać dofinansowanie

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
  Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
  O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż
  1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
  Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00.
  Link do logowania się w panelu wnioskodawcy:
  http://rownacszanse.pl/system/
  W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.
  Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat! Więcej informacji na www.rownacszanse.pl
  Wzorem ubiegłego roku Stowarzyszenie Instytut Zachodni we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminą Kołobrzeg, Miastem i Gminą Choszczno oraz Powiatem Szczecineckim zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków.
  Na spotkanie w szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotek publicznych, ośrodków kultury, a także nieformalnych grup dorosłych terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
  Spotkania odbędą się:
  1) w Choszcznie – 06.10.2015 r. godz. 14:00 w Choszczeńskim Domu Kultury;
  2) w Kołobrzegu – 07.10.2015 r. godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kołobrzegu;
  3) w Szczecinku – 08.10.2015 r. godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku;
  4) w Szczecinie – 09.10.2015 godz. 12.30 – sala 400 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WZ przy ul. Piłsudskiego 40-42.
  Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 października 2015 r.
  Czas trwania spotkania: do 2 godz. Serdecznie zapraszamy do udziału!

  koordynator RKG 2015
  Bartosz Wiśniewski
  tel: 784 878 240
  mail: rownacszanse@siz.poznan.pl
  www.siz.poznan.pl

  Karty zgłoszenia:
  - Choszczno
  - Kołobrzeg
  - Szczecin
  - Szczecinek
   

 • Co słychać w III sektorze? Garść informacji
  1. We wtorek Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pożytku! Nowelizacja dokonuje zmian w wielu obszarach regulowanych ustawą, więcej na http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1655363.html
  2. 31 sierpnia br. kończy się nabór wniosków w ramach mikrodotacji. Działania skierowane są do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych. Szczegóły dostępne: http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/dokumenty
  3. 31 sierpnia br. w Koszalinie odbędzie się spotkanie informacyjne  dotyczące konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Kolejne, w Szczecinie już 4 września. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/rusza-konkurs-w-ramach-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-216-zapraszamy-na-spotkania
  4. Trwa otwarty konkursie ofert „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2015 r.” Oferty można składać do 31 sierpnia 2015 r. http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2015/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-konwent-centrow-i-klubow-integracji-spolecznej--edycja-2015-r/
  5 . Po raz trzeci ruszył konkurs grantowy Pracowni Talentów Fundacji Tesco Dzieciom. Szczegóły znajdą Państwo tutaj  http://www.fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-trzecia-edycja.php Na wnioski czekają do 31 sierpnia br.
  6. Do 2 września br. trwa otwarty konkurs ofert z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym ogłoszony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-zadan-z-zakresu-promocja-zdrowia-psychicznego-i
  7. Już jutro rusza Regionalny Kongres Kobiet - Szczecin 29.08.2015 r. Szczegóły dostępne są na http://nawigracje.pl/n2015/kongres2015/
  8. Do 1 września 2015 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast Szczegóły na http://europadlaobywateli.pl/
  9. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - nabór potrwa do 6 września br. http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,7339,otwarty-nabor-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-pn-system-partycypacyjnego-zarzadzania-sfera-ekonomii-spolecznej.html
  10. Od 7 września do 2 października br. potrwa nabór wniosków do Fundacji Kronenberga. Szczegóły na http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski
  11. A może dotacje od Fundacji PGNiG? Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 września 2015. Szczegóły na http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe
  12. Do 10 września br. można składać wnioski o dotacje w ramach programu grantowego „Na dobry początek”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Szczegóły na http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/
 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym
 • Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pt. "Kształtowanie Właściwych Postaw z Zakresu Ekologii i Ochrony Zwierząt"
  - ogłoszenie
  - oferta
 • Działaj lokalnieKonkurs grantowy "Działaj Lokalnie" 2015

  Darłowskie Centrum Wolontariatu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
  W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie ok. 10 dotacji w wysokości do 6.000 zł na projekty, które:
  - zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  - wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  - mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  - przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  - będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji  społecznych,
  - będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

  Na konkurs można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

  Projekty min. 3 miesięczne, a maksymalnie 6 miesięczne mogą być realizowane w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia.

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

  Wnioski można składać do 13 maja 2015 r. (do godziny 23:59) wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie system.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl

  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj lokalnie IX” w 2015 roku.

  Program „Działaj Lokalnie" odbywa się pod patronatem Starosty Sławieńskiego, wsparciu finansowym Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, Stoczni Darłowo M&W, Banku Spółdzielczego w Sławnie, Ośrodka Wczasowego “Róża Wiatrów”, Hotelu Delfin SPA & WELLNESS w Dąbkach, Gminy Darłowo i Darłowskiego Centrum Wolontariatu, pomocy organizacyjnej samorządów lokalnych powiatu sławieńskiego oraz opiece medialnej Radia Koszalin i Obserwatora Lokalnego.

  Zapraszamy osoby i firmy do partnerstwa w ramach Programu „Działaj Lokalnie” lub wsparcia Programu jako darczyńca!

  Dodatkowych informacji udziela Marta Smolińska  - koordynatorka Ośrodka Działaj Lokalnie w Darłowie, tel. 516 080 326, e-mail: dldarlowo@wolontariat.com.pl 

  Darłowskie Centrum Wolontariatu – Ośrodek Działaj Lokalnie
  ul. Bogusława X 28 (Stacja DCW, Dworzec PKP - peron 1), 76-150 Darłowo
  tel. 781 830 005, email: biuro@wolontariat.com.pl

  Zapraszamy do śledzenia strony www.dl.wolontariat.com.pl, gdzie będą pojawiały się informacje na temat szkoleń i konsultacji dotyczących konkursu.

  Do pobrania:
  Wniosek DL 2015 (wersja do wglądu - aplikowanie odbywa się wyłącznie on-line)
  Regulamin DL 2015

 • Sprawozdanie dotyczące współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Sławno za 2014 rok.

 • Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Miasta Sławno w 2015 roku.

 • tekstPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
  W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 listopada 2016 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

  Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku.
   

 • Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Miasta Sławno w 2015 obejmuje:
  1)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ;
  2)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia;
  3)   działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego;
  4)  działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty;
  5)  działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
      
  W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana przez Burmistrza Miasta komisja konkursowa zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  I. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1) opiniowanie złożonych ofert,
  2) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
  3) określenie zakresu rzeczowego, przyznawania dotacji oraz kwoty dotacji.
  II. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisji konkursowej
  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
  1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
  3) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3    ustawy.
  III. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
  1.Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisany przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) należy składać:
  w Urzędzie Miejskim w Sławnie  ul.M. C. Skłodowskiej 9 (sekretariat Urzędu pok. 36) w terminie do dnia 29 stycznia 2015 r. do godz. 12.00

  do pobrania:
  - FORMULARZ
  - OŚWIADCZENIE

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-04 10:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-28 12:18:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki