archiwum 2014

 • Burmistrz Miasta Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2015 roku
  Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2015 roku.

 • Zarządzenie nr 410/2014 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 • Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WZ 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:
  1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
  2. jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej z uwzględnieniem zakresu RPO WZ 2014-2020 tj. obszaru innowacyjności, B+R;
  3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;
  4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.
  Spis kandydatów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  Głosowanie trwa w terminie 15 – 29 grudnia 2014 r.
  Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie Karty do głosowania na adresy mailowe kfalinski@wzp.pl oraz mkuncewicz@wzp.pl
  Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej z czterech odrębnych list dla każdego z typów miejsc.
  Karta do głosowania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  Komisja wyborcza w dniu 2 grudnia br. opublikowała listę kandydatów oraz ogłosiła możliwość wniesienia protestów wyborczych w terminie 7 dni od dnia publikacji listy kandydatów. Termin wnoszenia protestów mijał 9 grudnia br. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne protesty.
  - Lista wyborcza
  - Karta do głosowania

 • Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ organizuje kolejne bezpłatne warsztaty dla NGO z cyklu  „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” pn.  „Wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji”. Warsztaty odbędą się w Koszalinie 08.12.2014 r. w ramach Tygodnia Aktywności. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.
  Gorąco zachęcam do rozpowszechnienia informacji o przedsięwzięciu wśród Państwa organizacji.
  - formularz zgłoszenie
  - harmonogram

 • Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

  Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego przeprowadza nabór kandydatów na podstawie Uchwały Nr 2/2014-2016 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WZ 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:
  1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
  2. jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej z uwzględnieniem zakresu RPO WZ 2014-2012 tj. obszaru innowacyjności, B+R;
  3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;
  4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

  Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik
  z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: kfalinski@wzp.pl, mkuncewicz@wzp.pl

  Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu
  i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

  Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 28 listopada 2014 r.
  Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 91/44 16 223 (gł. spec w Wydziale Współpracy Społecznej Małgorzata Kuncewicz)

  II. PROCEDURA ZGŁASZANIA KANDYDATA NA CZŁONKA ORAZ ZASTĘPCĘ CZŁONKA KM RPO WZ 2014-2020 (ROZDZIAŁ 5 ORDYNACJI)

  Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.
  Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

  W formularzu zgłoszeniowym:
  • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
  • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
  • pkt. 11-14 – wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
  • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
  • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
  • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska,
  • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

  Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

  Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

  Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone
  w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

  W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

  Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

  Załączniki do ogłoszenia:
  Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
  Załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia

  III. INFORMACJE O RPO WZ 2014-2020

  Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020:
  EFRR: 1 150 818 353 EUR
  EFS: 450 420 863 EUR
  RAZEM: 1 601 239 216 EUR

  Programowanie rozwoju – główne założenia
  - Skupienie interwencji na rozwoju gospodarki (w szczególności poprzez rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji);
  - Podniesienie jakości rynku pracy;
  - Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do realnego zapotrzebowania przedsiębiorców;
  - Wykorzystanie potencjału istniejących stref inwestycyjnych;
  - Łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego;
  - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej;
  - Przezwyciężenie deficytów i wykluczeń społecznych;
  - Przygotowanie Regionu do sprawnego i efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z funduszy UE.

  Założenia będą realizowane przez wsparcie trzech kluczowych obszarów:
  1. Gospodarki
  2. Infrastruktury
  3. Społeczeństwa
  Ostateczne typy projektów oraz wartość alokacji są uzależnione od wyników negocjacji RPO WZ z KE.

  Typy projektów w zakresie gospodarki:
  1. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój
  2. Infrastruktura dla badań i rozwoju na rzecz inteligentnych specjalizacji jako uzupełnienie stanu obecnego
  3. Inwestycje w sektorze MSP mające na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
  4. Wzmocnienie dotychczasowych terenów inwestycyjnych oraz tworzenie nowych obszarów aktywności biznesowej na terenach popegeerowskich, powojskowych, poprzemysłowych
  5. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w celu podniesienia jakości świadczonych usług i większej profesjonalizacji
  6. Zwiększanie wykorzystania TIK (technologii informacyjno - komunikacyjnych)
  w przedsiębiorstwach.
  7. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej (m.in. udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach
  8. Rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii
  9. Wsparcie samozatrudnienia i tworzenia nowych przedsiębiorstw poprzez dotacje
  i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  10. Wszechstronne wsparcie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz osób poszukujących pracy
  11. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
  12. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników.
  13. Wsparcie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
  14. Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia
  15. Programy profilaktyki zdrowotnej mające na celu przedłużanie aktywności zawodowej

  Typy projektów w zakresie infrastruktury:
  1. Rozbudowa systemu transportowego regionu drogi, koleje, porty, transport wodny
  2. Infrastruktura zintegrowanego systemu transportu publicznego
  3. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkaniowych
  4. Budowa lub modernizacja systemów wodno-kanalizacyjnych
  5. Budowa lub rozbudowa systemów gospodarki odpadami
  6. Rozwój kluczowej infrastruktury kulturalnej
  7. Poprawa stanu środowiska i zwiększanie bioróżnorodności
  8. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatycznych

  Typy projektów w zakresie społeczeństwa:
  1. Rozwój infrastruktury społecznej w tym ochrony zdrowia w powiązaniu z programami profilaktycznymi
  2. Rewitalizacja obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a także obszarów poprzemysłowych, powojskowych oraz niedoinwestowanych
  i zaniedbanych obszarów miejskich
  3. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
  4. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
  5. Poprawa jakości kształcenia na poziomie podstawowym i średnim
  6. Tworzenie placówek wychowania przedszkolnego,
  7. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
  8. Rozwój kształcenia pozaformalnego i uczenie się przez całe życie
  9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w powiązaniu z programami edukacyjnymi.

  Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/perspektywa_2020.htm
  oraz http://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/dokumenty_regionalne/p-r-m-a-22064/dokumenty_regionalne.htm

  do pobrania:
  - formularz zgłoszeniowy
  - oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia
   

 • Seminarium ngo.pl w ramach Forum Współpracy NGO i ROT
  Wydział Współpracy Społecznej wspólnie z Wydziałem Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i portalem dla organizacji pozarządowych ngp.pl zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium ngo.pl w ramach Forum Współpracy NGO i ROT, które odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.
  Podczas seminarium pracownicy portalu przedstawią szczegółowo wybrane funkcjonalności portalu ngo.pl, jego możliwości komunikacyjne i promocyjne, ale także zbiorą opinie, postulaty, sugestie dotyczące tego, jak zmieniać i ulepszać portal ngo.pl, aby jak najlepiej dostosować go do potrzeb użytkowników.
  Dla uczestników seminarium przygotowano warsztaty pn. Jak skutecznie działać w mediach społecznościowych? oraz Jak skutecznie komunikować i promować działania organizacji pozarządowych?
  Seminarium poprowadzą członkinie redakcji portalu ngo.pl, zajmujące się promocją i współpracą z mediami: Dorota Setniewska i Izabela Dembicka-Starska oraz Adrian Todorczuk i Michał Jadczak z serwisu technologie.ngo.pl
  Podczas seminarium zaprezentowany zostanie również projekt „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu” w ramach którego, zainicjowano proces podnoszenia kompetencji uczestników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego i jego partnerów w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych oraz formułowania polityk publicznych, a także tworzenia sieci współpracy na rzecz realizacji projektu.
  Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać faxem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową (zeskanowana wraz z podpisami) na adres mpieczynska@wzp.pl do dnia 19.11.2014 r.
  Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.
  Serdecznie zapraszamy!
  - program spotkania
  - karta zgłoszenia

 • Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015’.

 • Ogłoszenie o planowanych wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.Przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Projekt Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
  Uprawnione podmioty mogą zgłaszać opinie i uwagi do projektu Programu w terminie od dnia 24 października 2014 r. do dnia 3 listopada 2014 r. w następujący sposób:
  1) pisemnie – na adres Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul.MC.Skłodowskiej 9 lub w sekretariacie (pok. Nr 36).
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
     zofia.dabrowska@slawno.pl.
     Jednocześnie informuję, że projekt Programu jest dostępny:
  - na stronie internetowej BIP Miasta Sławno (um.slawno.ibip.pl) w dziale Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  - w pok. Nr 34 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 • Portal ngo.pl od blisko 15 lat wspiera nie tylko stowarzyszenia i fundacje, ale także pełnomocników ds. organizacji pozarządowych. W jaki sposób?
  - jeśli macie pytania o sprawy formalno-prawne, interesują Was zmiany w prawie - skorzystajcie z poradnika
  - jeśli chcecie poznać ciekawe inicjatywy społeczne i inspirujących ludzi z całej Polski - czytajcie wiadomości
  - jeśli organizujecie spotkanie dla organizacji i potrzebujecie praktycznych materiałów poradniczych - skontaktujcie się z nami: wspolpraca@portal.ngo.pl
  - a jeśli chcecie być stale na bieżąco - zamawiajcie newslettery, szczególnie polecamy NOWOŚĆ: newsletter poradniczy
  Załączamy krótką infografikę o tym, jak możemy z Wami współpracować.
  Zapraszamy!
  Dorota Setniewska
  specjalistka ds. komunikacji i promocji
  Stowarzyszenie Klon/Jawor

  Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  ngo

 • filantropiaAkademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Miasto Darłowo zaprasza pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych na warsztaty racjonalnego zarządzania finansami, które odbędą się w Sławnie.
  Mile widziani będą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalni liderzy i społecznicy.
  Bezpłatne warsztaty pt. „RACJONALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”

  Dla kogo?
  Na warsztat zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz społeczników i lokalnych liderów.
  Zakres tematyczny warsztatu:
  - Charakterystyka działalności Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki monetarnej, podstawowe pojęcia makroekonomiczne.
  - Budżetowanie projektów społecznych, analiza adekwatności kosztów, racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych.
  - Podstawy rachunkowości, system finansowo-księgowy, sprawozdawczość.
  - Finanse organizacji pozarządowej i zagrożenia korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.
  - Struktura oferty dotyczącej zarządzania finansami przez zewnętrzną instytucję w perspektywie długoterminowej oraz procedury, wskaźniki i kryteria dotyczące wyboru instytucji zarządzającej inwestycjami organizacji.
  - Procedury budowania i zarządzania funduszami wieczystymi.
  - Standardy postępowania profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarządowej, zasady dobrej współpracy z innymi podmiotami.

  Terminy warsztatów:
  - 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (CZWARTEK) GODZ. 9.00–16:00 - Sala Konferencyjna Banku Spółdzielczego w Sławnie, ul. Kopernika 5, Sławno

  Tryb zgłoszeń:
  Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Przy zgłoszeniach prosimy skorzystać z załączonego formularza, który wystarczy przesłać na adres email: d.kuriata@darlowo.pl
  O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach powiadomimy mailowo na adres podany w zgłoszeniu.
  Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 781 830 005.

  Do pobrania:
  - Formularz zgłoszeniowy (.docx)
 • Organizacjo postaw na współpracę!
  Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, chcesz wzmocnić kompetencje swoje oraz społecznych działaczy, a także umocnić lub poprawić współpracę z samorządem zapoznaj się z tym artykułem.
  Pracowania Pozarządowa (dawniej KCWIS) oferuje przedstawicielom organizacji pozarządowych możliwość uczestnictwa w spotkaniach, których celem jest budowanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami a lokalnym samorządem.

  Tematyka współpracy zawiera niezwykle szeroki zakres i każda z organizacji znajdzie w niej coś dla siebie.
  Ze swojej strony oferujemy możliwość przeprowadzenia bezpłatnego doradztwa w zakresie:
  1. diagnozowania, tworzenia, konsultowania, wdrażania i ewaluowania działań na rzecz rozwiązywania problemów dotykających mieszkańców lokalnych społeczności (m.in. roczny program współpracy, konsultacje społeczne);
  2. możliwości współpracy finansowej (np. otwarte konkursy ofert, fundusz wkładów własnych) i pozafinansowej (np. strona internetowa nt. organizacji, użyczenie sprzętu) pomiędzy samorządem a organizacjami;
  3. integracji organizacji pozarządowych oraz wspierania realizacji inicjatyw obywatelskich (np. centrum organizacji, Rada Pożytku Publicznego, partnerstwa lokalne).

  Odpowiemy na Wasze pytania i doradzimy we wszelkich obszarach i formach współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
  Doradztwo udzielane będzie na trzy sposoby: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w siedzibie Pracowni Pozarządowej lub w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

  Zapraszamy organizacje do podnoszenia swojej wiedzy, jak również angażowania pełnomocników ds. współpracy z NGO do aranżowania wspólnych partnerskich działań.

  Kontakt w sprawie doradztwa:
  Bezpłatnym doradztwem zajmuje się Renata Kochanowska, trenerka Szkoły Trenerów Modelu Współpracy.
  Telefon: 094 340 35 23 lub 505 364 192
  E-mail: biuro@pracowniap.org.pl, renata.kochanowska@pracowniap.org.pl
  Adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2
  Więcej informacji na temat doradztwa można znaleźć na stronie www.pracowniap.org.pl oraz www.modelowawspolpraca.pl
 • Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w III edycji konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Internetowy System Wniosków będzie otwarty od 1 września do 15 października 2014 do godziny 12.00. Podręcznik i zaktualizowane wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl

 • Zapraszamy na warsztaty w ramach projektu MIKRODOTACJE – MAŁE INICATYWY LOKALNE Koszalin, 11 września 2014 roku

 • Rusza III edycja Lidera Zachodniopomorskiego, autorskiego programu rozwijania kompetencji społecznych stworzonego specjalnie dla młodzieży z woj. zachodniopomorskiego. Poniżej znajduje się:
  Informacja rekrutacyjna,
  Formularz zgłoszeniowy,
  Podsumowanie poprzedniej edycji

 • Zaplanowaliśmy kolejną, jesienną edycję warsztatowych piątków. Naukę czas zacząć – jak się uczyć łatwiej i przyjemniej – tego dowiecie się na naszym spotkaniu 19 września. Tego samego dnia zapraszamy was na spotkanie z Wolontariatem Europejskim – odsłonimy rąbka tajemnicy jak wyjechać za granicę za pomocą programu Unii Europejskiej. Poszukujecie pracy? To przyjdźcie na warsztat „Profesjonalne CV i list motywacyjny”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

 • Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące  projektu pn. „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”. Masz pomysł na realizację małej inicjatywy lokalnej w sferze pożytku publicznego? Pomożemy Ci w sfinansowaniu tych działań. Działania skierowane są do młodych organizacji pozarządowych ale również do grup nieformalnych i grup samopomocowych.
  Spotkania (według załączonego harmonogramu) odbędą się:
  - 1. we wtorek, 2 września 2014 r. o godz. 11:00 w sali 300 w siedzibie Urzędu Miasta Koszalin, Stary Rynek 6-7;
  - 2. w środę, 3 września 2014 r. o godz. 13:00 w sali 400 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WZ przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.
  Podczas spotkania zainteresowani dowiedzą się co należy zrobić i jakie warunki należy spełnić, aby starać się o wsparcie finansowe. Spotkanie poprowadzi kierownik projektu pani Magdalena Jankowska z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Nadto uczestnicy spotkania poznają zasady działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie zachodniopomorskich oraz możliwości otrzymania wsparcia z innych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, którą przedstawi przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie.

  Kolejny nabór wniosków trwa do 21 września br.

  Szczegóły dostępne są pod adresem http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/projekt_partnerski_mikrodotacje.htm
  Bardzo prosimy o przekazanie informacji o spotkaniach również działającym na Państwa terenie organizacjom pozarządowym.

  Projekt dofinansowany ze środków programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.
  - Karta zgłoszeniowa Koszalin
  - Karta zgłoszeniowa Szczecin
  - Harmonogram

 • Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w projekcie „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”. Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail mikrodotacje@karrsa.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny Mikrodotacje-Małe Inicjatywy Lokalne”.

  Termin naboru wniosków w ramach I edycji mija 25 sierpnia br. o godz. 23:59:59, w ramach II edycji – 22.09.2014 r. o godz. 23:59:59

  Szczegóły dostępne są pod adresem http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/aktualnosci/28,uruchomienie-naboru-wnioskow.html

  - formularz wniosku

 • GŁOSOWANIE na kandydatów do ZRDPP na lata 2014-2016
  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie Uchwały Nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2014-2016.

  Głosowanie na kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiącego załącznik nr 4 do Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zamieszczonego w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Załączniki:
  - karta do głosowania
  - informacja

 • Spotkanie dla organizacji pozarządowych w sprawie Programu współpracy z NGO na 2015 rok
  Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Celem spotkania jest prezentacja planów i priorytetów Samorządu Województwa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Jest to etap tworzenia rocznego Programu współpracy, na którym mamy nadzieję zebrać Państwa opinie, uwagi oraz propozycje.
  Osoby chętne do udziału w spotkaniu mogą się zgłaszać na podstawie załaczonej poniżej karty zgłoszenia do dnia 22 sierpnia br. pocztą elektroniczną na adres mkuncewicz@wzp.pl lub faksem na numer: 91/ 44 16 231. Ilość miejsc w sali jest ograniczona.
  Szczegółowych informacji udzieli Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91/44 16 223
  Zapraszamy!
  - KARTA ZGŁOSZENIA

 • Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 14-15 września br. w Warszawie odbędzie się konferencja w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, której głównym zagadnieniem będzie praca nad wewnętrzną strategią rozwoju sektora obywatelskiego. Podczas wydarzenia omawiane będą efekty debat na Regionalnych Forach Inicjatyw Pozarządowych (w tym z Forum zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie 27-28 czerwca w Kołobrzegu), które odbyły się w całym kraju w miesiącu czerwcu. Dyskusje z przedmiotowych wydarzeń, których organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Sieć Wpierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przyniosą materiał do pracy nad strategią i odpowiedzi na pytania, co organizacje, ich członkowie, pracownicy i wolontariusze, mogą zrobić, aby inspirować innych do działania i być istotnym elementem życia społeczno-gospodarczego w Polsce.
  Więcej informacji na temat samego wydarzenia oraz warunki i regulamin uczestnictwa znajdą Państwo pod tym adresem: http://ofip.eu/
  Z uwagi na fakt, że uczestnicy wydarzenia muszą pokryć samodzielnie wszystkie koszty uczestnictwa (zgłoszenie, przejazd, nocleg), Pracownia Pozarządowa opracowała koncepcję zorganizowania wspólnego wyjazdu organizacji z terenu województwa zachodniopomorskiego dofinansowanego ze środków zewnętrznych. W takim przypadku jedynym kosztem dla organizacji byłby koszt zgłoszenia wynoszący od 60 do 90 zł na uczestnika (w zależności od wariantu cateringu podczas konferencji). W celu przeanalizowania możliwości uzyskania dofinansowania oraz sporządzenia kosztorysu przedsięwzięcia, konieczne jest ustalenie liczby potencjalnych uczestników wyjazdu.
  W związku z powyższym prosimy organizacje zainteresowane udziałem w organizowanym przez Pracownię Pozarządową wyjeździe, o przesłanie do dnia 5 sierpnia do godziny 12.00 informacji o ilości osób wstępnie wytypowanych do udziału w wydarzeniu. Na podstawie ilości otrzymanych deklaracji chęci uczestnictwa nasze stowarzyszenie podejmie decyzję o wdrożeniu koncepcji.
  E-maile bądź zgłoszenia telefoniczne prosimy kierować do Pana Piotra Huzara - 94 340 35 23 wew. 206,  piotr.huzar@pracowniap.org.pl,
  Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w wydarzeniu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Regulamin przedmiotowego dofinansowania znajdą Państwo pod adresem: http://ofip.eu/wp-content/uploads/2014/07/Regulamin-dofinansowania-uczestnictwa-w-konferencji-25072014.pdf

 • W ramach realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”  powstała strona internetowa www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przygotowywanego wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych oraz grup nieformalnych. Już w sierpniu planowany jest pierwszy nabór wniosków.
  Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na stronach www Państwa samorządu oraz o promocję przedsięwzięcia wśród Państwa organizacji pozarządowych.
  Personel Projektu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”:
  Magdalena Jankowska tel. 537 007 336 – Kierownik Projektu
  Magdalena Duszczyk tel. 798 227 324 – Asystent Kierownika Projektu

 • Organizacje pozarządowe z całej Polski wspólnie wyznaczą dalsze kierunki rozwoju sektora pozarządowego dla naszego kraju, uczestnicząc w tworzeniu strategii rozwoju III sektora, która ma szanse wpłynąć na formalno-prawne podstawy funkcjonowania organizacji. Nie tylko sam dokument, ale także sam proces jego tworzenia jest wyjątkowy – strategia będzie wynikiem pracy kilkuset organizacji pozarządowych ze wszystkich województw.
  Przedsięwzięciem koordynują dwie ogólnopolskie sieci organizacji pozarządowych – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
  Jednym z ważnych etapów tworzenia strategii są Fora Inicjatyw Pozarządowych. W naszym województwie takie Forum odbędzie się w dniach 27-28 czerwca br. w Kołobrzegu.
  W trakcie spotkania, podczas warsztatów wypracowany będzie jeden z elementów strategii. Dodatkowo dla uczestników przygotowano szereg prelekcji, pokaz filmu oraz pakiet informacji o możliwości pozyskania środków finansowych. Dzięki udziałowi w Forum osoby uczestniczące będą miały wyjątkową okazję wymienić się swoimi poglądami i doświadczeniami z innymi organizacjami, nawiązać współpracę i wziąć udział w wyjątkowym procesie wypracowywania założeń strategii rozwoju sektora pozarządowego w naszym kraju w najbliższych latach.
  Szczegółowe informacje na temat Forum oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.pracowniap.org.pl w zakładce PROJEKTY / III sektor dla Polski.
  Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 czerwca 2014r., można je przesłać faxem (94 340 35 23), bądź e-mailem: lukasz.cieslinski@pracowniap.org.pl. Organizator zapewnia dla uczestników nocleg i wyżywienie.

  - Program FIP WZP

  - Formularz zgłoszeniowy

 • Konsultujesz-Decydujesz! wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim
  1. Partycypacja obywatelska

  Pracownia Pozarządowa (dawniej Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych) wraz z Województwem Zachodniopomorskim, realizuje projekt zatytułowany " Konsultujesz - Decydujesz", dotyczący edukacji w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych.

  Aktywne uczestnictwo obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. Komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji - to definicja partycypacji obywatelskiej.Poprzez realizację różnorodnych zadań projektowych pragnęliśmy stworzyć realne okazje, do tego typu wydarzeń.

  Przykładem propagowania idei konsultacji społecznych poprzez aktywne włączanie mieszkańców, niech będzie Gmina Czaplinek, jeden z uczestników projektu.
  Przypominamy, iż w Czaplinku konsultowanym tematem jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu na osiedlu Wieszczów. Mieszkańcy podczas plenerowych spotkań otwartych (14.05.2014 i 1.06.2014) i w punktach konsultacyjnych (Urząd Gminy) mogą m. in. za pośrednictwem specjalnie przygotowanego na ten cel formularza wyrażenia opinii wypowiedzieć się na ten temat.

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałem radiowym, który powstał przy okazji pierwszego spotkania – 14 maja 2014 r:

  Następne spotkanie konsultacyjne w Czaplinku – już 1 czerwca 2014 r.
   
  2. W służbie lokalnemu otoczeniu
  Na stronach internetowych realizatorów projektu można uzyskać dane absolwentów Szkoły Liderów Konsultacji Społecznych.
  Ich zadaniem jest udzielanie niezbędnej wiedzy i wsparcia najbliższemu otoczeniu w tematyce konsultacji społecznych zdobytej podczas nauki.
   
  3. Dzięki nam o konsultacjach będzie teraz głośno!
  Za nami już dwie audycje radiowe, w których zaproszeni goście podzielili się z słuchaczami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat konsultacji. Zachęcamy do słuchania audycji "Pożyteczni" już 8 czerwca o godz.21.00 w Radio Szczecin oraz codziennych audycji w popołudniowym paśmie Radia Plus. Najbliższy temat: budżety obywatelskie.
  Serdecznie zapraszamy!
 • Bezpłatne szkolenia dla NGO – nowe zasady organizacji zbiórek publicznych
  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na szkolenie z cyklu  „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” pn. „Co przyniesie nowa ustawa o zbiórkach publicznych?” oraz „ABC loterii fantowych”.
  - Harmonogram
  - Formularz zgłoszeniowy

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego oferuje bezpłatne wsparcie merytoryczne i zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w indywidualnych konsultacjach pomysłów i wniosków do programu Działaj Lokalnie, które odbędą się w następujących terminach:
  27 maja 2014 r. godz. 8:30 - 14:30 DARŁOWO - biuro Darłowskiego Centrum Wolontariatu,
  28 maja 2014 r. godz. 8:30 - 14:30 SŁAWNO - w siedzibie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
  3 czerwca 2014 r. godz. 8:30 - 14:30 DARŁOWO -  biuro Darłowskiego Centrum Wolontariatu,
  5 czerwca 2014 r.  SŁAWNO - godz. 8:30 - 14:30w  siedzibie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
  Dyżury pełnić będą doradczynie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej  Justyna Iwankiewicz oraz Izabela Kwarcińska.
  Zainteresowane osoby prosimy o zagładzanie chęci skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu i godziny spotkania.
  Kontakt:
  Doradczyni Justyna Iwankiewicz tel. 536 357 393 e-mail:  j.iwankiewicz@karrsa.pl
  Doradczyni Izabela Kwarcińska tel. 537 116 758  e-mail:  i.kwarcinska@karrsa.pl
  Dużo wolnych terminów konsultacji mamy 27 maja w Darłowskim Centrum Wolontariatu!!!

 • Działaj LokalnieDarłowskie Centrum Wolontariatu we współpracy z partnerami biznesowymi, lokalnymi samorządami i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i grup nieformalnych (grup mieszkańców i młodzieży), osób, które chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności z terenu powiatu sławieńskiego.

  W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie ok. 10 dotacji w wysokości do 6.000 zł na projekty, które:
  •        zakładają współdziałanie mieszkańców,
  •        wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  •        mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  •        przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  •        będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  •        będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

  Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
  Projekty min. 3 miesięczne, a maksymalnie 6 miesięczne mogą być realizowane w okresie od 1 lipca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia.
  Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).
  Wnioski można składać do 08 czerwca 2014 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie system.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl.
  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj lokalnie VIII” w 2014 roku.

  Program „Działaj Lokalnie" odbywa się pod patronatem Starosty Sławieńskiego, wsparciu finansowym Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, Stoczni M&W Darłowo, Banku Spółdzielczego w Sławnie i Hotelu Delfin w Dąbkach, pomocy organizacyjnej samorządów lokalnych Miasta Darłowo, Miasta Sławno, Gminy Sławno, Gminy Postomino, Gminy Malechowo i Gminy Darłowo oraz opiece medialnej Radia Koszalin i Obserwatora Lokalnego.
  Zapraszamy osoby i firmy do partnerstwa w ramach Programu „Działaj Lokalnie” lub wsparcia Programu jako darczyńca!
  Dodatkowych informacji udziela Marta Smolińska  - koordynatorka Ośrodka Działaj Lokalnie w Darłowie, tel. 516 080 326, e-mail: dldarlowo@wolontariat.com.pl 

  Ośrodek Działaj Lokalnie - Darłowskie Centrum Wolontariatu 
  ul. Królowej Jadwigi 3
  76-150 Darłowo
  tel. 781 830 005

  Zapraszamy do śledzenia strony www.dl.wolontariat.com.pl, gdzie będą pojawiały się informacje na temat szkoleń i konsultacji dotyczących konkursu.

  Do pobrania:
  •        Wniosek DL 2014 (wersja do wglądu - aplikowanie odbywa się wyłącznie on-line)
  •        Regulamin DL 2014

 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty Stowarzyszenia Fabryka Aktywności Młodych złożonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

 • Ogłoszenie o złożeniu,  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sławno Fabryką Dobra”

  Burmistrz Miasta Sławno informuje, że w dniu 22 kwietnia 2014r. do Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego (ul.Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski) na realizację zadania publicznego pt. „Sławno Fabryką Dobra” w okresie od 01.09.2014 r. do 28.11.2014 r.
  Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Sławno zamierza zlecić Stowarzyszeniu Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego pt. „Sławno Fabryką Dobra ”.
  Oferta złożona przez w/w Stowarzyszenie spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy.
  W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od dnia 29 kwietnia 2014 r. do dnia 6 maja 2014 r.:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie (www.um.slawno.ibip.pl),
  2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie na tablicy ogłoszeń,
  3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie (www.slawno.pl).  

  Każdemu w terminie od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty.
  Uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M.C.Skłodowskiej 9 (pok.36).

  Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Sławno zawrze z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

  Oferta stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  Burmistrz Miasta Sławno dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

  - ZAŁĄCZNIK
 • Sprawozdanie  dotyczące współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Sławno za 2013 rok.

 • "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego" Program szkolenia „Jak zostać jednoprocentowcem, czyli jak uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego"
  Termin: 26 kwietnia 2014 r. SOBOTA Miejsce szkolenia: Koszalin Trener: Paweł Szczyrski
  - Harmonogram szkolenia
   

 • Zarządzenie nr 93/2014 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9  kwietnia 2014 r. w sprawie  wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Sławno w 2014 roku

 • Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Miasto Sławno w 2014 obejmuje:

  1)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  2)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia.

  W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana przez Burmistrza Miasta komisja konkursowa zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  I. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1) opiniowanie złożonych ofert,
  2) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
  3) określenie zakresu rzeczowego, przyznawania dotacji oraz kwoty dotacji.
  II. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisji konkursowej
  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
  1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
  3) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy.
  III. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
  1.Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisany przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) należy składać:
  w Urzędzie Miasta Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 (sekretariat Urzędu pok. 36) w terminie do dnia 21 marca 2014 r. do godz. 12.00

  Do pobrania: Formularz zgłoszenia (format doc.)
 • Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Miasta Sławno w 2014 roku

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-04 09:47:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-04 09:51:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki