archiwum 2013

 • Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • Zarządzenie nr 33/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Sławno w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr  5/2014 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Miasta Sławno w 2014 roku
  Burmistrz Miasta Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie wspierania realizacji zadania publicznego  Miasta Sławno w 2014 roku

  I. Rodzaj i nazwa zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: organizację szkoleń dla dzieci i  młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, wspieranie organizacji festynów, turniejów  i imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży - przeznacza się kwotę 80.000,00 zł

  2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia realizowane poprzez: pomoc w organizowaniu zajęć opiekuńczo- wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, wspieranie integracji osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowania wypoczynku oraz sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie
      rehabilitacji osób niepełnosprawnych – przeznacza się kwotę  8.500,00 zł

  3) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego realizowane poprzez: wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta (organizacja wystaw, festiwali, przeglądów artystycznych itp.), rozwijanie i propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestr dętych
      – przeznacza się kwotę  8.500,00 zł

  4) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty realizowane poprzez: współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w celu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich z terenu miasta Sławno – przeznacza się kwotę  3.000,00 zł      

  II. Zasady przyznawania dotacji.

  1. O dotację ubiegać się mogą organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jeżeli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formę wspierania jego wykonania, poprzez częściowe dofinansowanie jego realizacji.
  3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy.
  4. Oferta winna być zgodna  ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz 25).
  5. Do oferty należy dołączyć:
      1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
      2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów), 
      3) kopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np. statut,
      4) aktualną liczbę członków podmiotu składającego ofertę, w tym mieszkańców miasta Sławno oraz wskazanie ilości uczestników projektu, tj. ile osób i w jakim wieku, w tym mieszkańców Sławna,
      5) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania zadania.
  6.Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami jak również dokumenty wymienione wyżej w pkt. 5 dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczątką oraz  podpisem osób uprawnionych.  Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu. Dołączone do oferty dokumenty powinny być załączone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.  
  7.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  8.  Zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
  9.  Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany będzie do: 
  1) dokonania korekty kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów oraz na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem z oferty),
  2) dokonania korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
  Oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

  10. Dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na:
  1) prowadzenie działalności gospodarczej ubiegającego się podmiotu,
  2) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych oraz zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
  3) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu oraz remontów lokali,
  4) pokrycie kosztów nie związanych z realizacją projektu,
  5) działalność polityczną, gospodarczą i religijną.
  11. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sławno a podmiotem, którego oferta została wybrana.
        Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

  III. Termin i warunki realizacji zadania.

  Zadanie będzie  realizowane w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia określonego w umowie, nie  dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. zgodnie z jej postanowieniami, w taki sposób,  by podmiotami działań byli mieszkańcy miasta Sławna.

  IV. Termin  składania  ofert. 

  1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5 lutego 2014 r. do godz. 14.30  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie , 76-100 Sławno przy ul.M.C.Skłodowskiej 9, pokój nr 36.

  1) oferty można składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  od poniedziałku do piątku od godz.  8.00 – do godz. 14.30  lub przesłać za pośrednictwem  poczty na adres Urzędu Miejskiego, 76-100 Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, termin składania ofert upływa ostatniego dnia o godz. 14.30.,
  2) o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Sławnie.

  2. Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie, niezgodne ze wzorem, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające wnioskowaną kwotę dotacji wyższą niż wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2014 r.
     
  Formularze ofert otwartego konkursu na zlecenie wspierania realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego można pobrać: w Wydziale Spraw Społecznych i Edukacji Urzędu Miejskiego w Sławnie ( pok. Nr 34) -  na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie  -   um.slawno.ibip.pl
  w zakładce Aktualności/informacje – Organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.slawno.pl

  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

  Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia, w którym upływa termin ich składania.  Oceny terminowości, zgodności i kompletności oraz propozycji przyznania dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno.
  Przy rozpatrywaniu ofert oceniane będą:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub uprawnione podmioty;
  2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub uprawnione podmioty będą realizować zadanie publiczne;
  4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego z zastrzeżeniem, że wkład własny co najmniej wynosi 10% ;
  5) planowany przez organizację pozarządową lub uprawnione podmioty wkład  rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6) analiza i ocena realizacji zleconych i zrealizowanych w latach poprzednich zadań publicznych,  biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Sławno po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej.

  VI. Informacja o zrealizowanych w roku 2013 roku tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym

  W roku 2013 zostały zrealizowane zadania publiczne:
  1)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,  organizację festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - 67.000,00 w tym:
  a) Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno  - 49.000,00 zł,
  b) UKS OSiR Badminton                              -   5.000,00 zł,
  c) Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Zarząd Oddziału w Sławnie  - 3.000,00 zł,
  d)  MKS „Święc”                                          -  5.000,00 zł,
  e)  UKS „Sława – Jedynka”                          -  5.000,00 zł,

  2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia poprzez pomoc w organizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych; wspieranie integracji osób niepełnosprawnych; wspieranie organizowania wypoczynku  oraz sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawne, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych -  2.500 w tym:
  a) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie – 500,00 zł,
  b) Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie  - 1.500,00 zł,
  c) Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Zarząd Oddziału w Sławnie  - 500,00zł,    


  3) działania w zakresie nauki, edukacji i oświaty poprzez współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w celu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich z terenu miasta Sławno - 3.000,00 w tym:
  a) Fundacja „Rodzina” w Sławnie   -  3.000,00 zł,

  4) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego poprzez : wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta (organizacja wystaw, festiwali, przeglądów artystycznych) rozwijanie i propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestr dętych   -  4.500,00zł  w tym:
  a) OSP Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej      -  4.500,00 zł,

  VII. Dodatkowe informacje.
      Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Sławnie um.slawno.ibip.pl, na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego www.slawno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.      
           
  Uwaga!

  Informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert  udziela osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz.14.00  inspektor Wydziału Spraw Społecznych  i Edukacji Urzędu Miejskiego w Sławnie pokój 34 , tel: 59-810-00-23.
   

 • Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
  Zgodnie z Uchwałą Nr LX/331/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 21 października 2013r. przedłożono do konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
  Konsultacje rozpoczęto 21 października 2013 r. zakończono 31 października 2013 r.

  Opinie i uwagi można było składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, w sekretariacie (pok. Nr 36) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zofia.dabrowska@slawno.pl
  Projekt Programu był dostępny: - na stronie internetowej BIP Miasta Sławno (um.slawno.ibip.pl) w dziale Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno,
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
  - w pok. Nr 34 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

  Stwierdza się, że w wyżej wymienionym terminie konsultacji, nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.
   

 • OGŁOSZENIE
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
  Przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Projekt Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Uprawnione podmioty mogą zgłaszać opinie i uwagi  do projektu Programu w terminie od dnia 21 października 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. w następujący sposób:

  1) pisemnie – na adres Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul.MC.Skłodowskiej 9 lub w sekretariacie (pok. Nr 36).
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zofia.dabrowska@slawno.pl.
                  
   Jednocześnie informuję, że projekt Programu jest dostępny:
  - na stronie internetowej BIP Miasta Sławno (um.slawno.ibip.pl) w dziale Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  - w pok Nr 34 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

   

 • Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych to innowacyjna, jedyna w naszym województwie, szkoła, dzięki której wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu będą przygotowywani do pełnienia roli specjalistów i propagatorów idei konsultacji społecznych. Szkoła organizowana jest wspólnie przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
  Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych to:
  Zjazdy szkoleniowe -  warsztaty z ekspertami, praktyczne ćwiczenia umiejętności społecznych, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  Kurs e-learningowy - szansa skorzystania z nowoczesnej platformy internetowej pełnej innowacyjnych ćwiczeń i quizów wzmacniających wiedzę teoretyczną.
  Forum internetowe - stały kontakt z ekspertami i innymi uczestnikami.
  Działasz w organizacji pozarządowej? Udzielasz się społecznie? Jesteś pracownikiem samorządu? Organizujesz konsultacje?
  Zapraszamy, zgłoś się już dziś!
  Czas na zgłoszenia mija 10.10.2013 r.
  Udział w Szkole jest  bezpłatny.

  Więcej informacji udziela koordynatorka projektu:
  Monika Widocka
  monika.widocka@kcwis.org.pl
  tel. (94) 340 35 23
  Dokumenty rekrutacyjne:
  strona internetowa Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
  strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 • Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, która realizuje lub chce realizować zadania publiczne? Prowadzisz szkołę? Współpracujesz z rodzinami zastępczymi?  
  Jesteś pracownikiem samorządu, MOPS, PCPR lub innej instytucji współpracującej z organizacjami pozarządowymi? Zlecasz zadania publiczne?
  Jeśli tak, to seminarium jest dla Ciebie!
  Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
  serdecznie zapraszają na seminarium regionalne pt. „ProNGO – standardy III sektora”.
  Seminarium przybliży rolę i zasady standaryzacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także budowę przykładowych standardów - prowadzenia szkół przez organizacje oraz organizowania pieczy zastępczej. Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki z zakresu standaryzacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Swoje doświadczenia zaprezentują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Koszalina oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
  Po zaprezentowaniu standardów i dobrych praktyk będzie czas na dyskusję oraz wymianę opinii i doświadczeń.
  Każdy uczestnik seminarium otrzyma darmowy egzemplarz publikacji pt. „Standardy III Sektora”, która cieszy się dużym powodzeniem wśród organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  Spotkanie odbędzie się   8 października 2013 r  w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.
  W załącznikach znajdą Państwo Program Seminarium Regionalnego oraz Formularz zgłoszeniowy.
  Zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego mailem na adres monika.widocka@kcwis.org.pl
  lub faxem pod nr (94) 340 35 23. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
  W razie pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt:            
  Monika Widocka, tel. (94) 340 35 23 lub 664 480 672, mail: monika.widocka@kcwis.org.pl.
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  - PROGRAM SEMINARIUM
  - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje kolejne szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn.  „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO”. Szczegóły szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączeniu.
  Zaproszenie na szkolenia
  Formularz zgłoszenia
  Harmonogram szkoleń

 • Zaproszenie.
  zaproszenieKonsultacje społeczne to proces, w którym władze zasięgają opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych na temat swoich planów dotyczących m. in. nowych aktów prawnych i inwestycji.
  W ostatnim czasie dostrzega się potrzebę zwiększenia efektywności przeprowadzanych konsultacji. Brakuje jednak specjalistów z tego zakresu.
   
  Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych to innowacyjna, jedyna w naszym województwie, szkoła, dzięki której wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu będą przygotowywani do pełnienia roli specjalistów i propagatorów idei konsultacji społecznych. Szkoła organizowana jest wspólnie przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
  Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych to:
  Zjazdy szkoleniowe -  warsztaty z ekspertami, praktyczne ćwiczenia umiejętności społecznych, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  Kurs e-learningowy - szansa skorzystania z nowoczesnej platformy internetowej pełnej innowacyjnych ćwiczeń i quizów wzmacniających wiedzę teoretyczną.
  Forum internetowe - stały kontakt z ekspertami i innymi uczestnikami.
  Działasz w organizacji pozarządowej? Udzielasz się społecznie? Jesteś pracownikiem samorządu? Organizujesz konsultacje?
  Zapraszamy, zgłoś się już dziś!

  Wystarczy do 23.09.2013r. przesłać formularz zgłoszeniowy (w załączniku) na adres biura projektu.

  Udział w Szkole jest  bezpłatny.

  Więcej informacji udziela koordynatorka projektu:
  Monika Widocka
  monika.widocka@kcwis.org.pl
  tel. (94) 340 35 23
  Dokumenty rekrutacyjne:
  strona internetowa Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
  strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

  "Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim" to projekt realizowany od 1 sierpnia 2013 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu – Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem projektu jest wzrost jakości procesów konsultacji społecznych na terenie naszego województwa.
  zaproszenie

 • Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje kolejne szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn.  „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO”. Szczegóły szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączeniu.
  Zaproszenie na szkolenia
  Formularz zgłoszenia
  Harmonogram szkoleń

 •  
 • Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim zaprasza na szkolenie pt. „Jak skutecznie wzmocnić współpracę administracji samorządowej i organizacji pozarządowych?”
  Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli samorządów (osób zajmujących się współpracą z NGO) i organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

  Miejsce szkolenia do wyboru:
  13 czerwca 2013 r. w godz. 9.00-16.00 w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1, sala nr 103
  17 czerwca 2013r., w godz. 10.00-17.00 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B

  21 czerwca 2013r., w godz. 10.00-17.00 w Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3, al. Wojska Polskiego 63, sala multimedialna

  Szczegóły w załączeniu. Serdecznie zapraszamy!
  formularz zgłoszeniowy

 • Kolejne bezpłatne szkolenia  w ramach "Profesjonalizacji zachodniopomorskich NGO"
  O finansach w NGO
  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn.  "Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO". W czerwcu 2013 roku zaplanowano szkolenie dla NGOs pn. Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych.Szkolenie odbędzie się w Szczecinie i Koszalinie.
  Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Maćkowiak - od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomaga przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  W każdym szkoleniu uczestniczyć może jedna osoba z danej organizacji pozarządowej.

  Zgłoszenia przyjmujemy faxem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową (skan) na adres  mpieczynska@wzp.pl  do dnia 14.06.2013 r.

  Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.

  Serdecznie zapraszamy!
  - Formularz zgłoszenia
  - Harmonogram szkoleń

 • Sprawozdanie  dotyczące współpracy Gminy Miasto Sławno z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Sławno za 2012 rok.
 • Zaproszenie do udziału w IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO! Szczecin, 23-25 maja 2013 roku
  Jeśli jesteś przedstawicielem inkubatora NGO lub organizacji pozarządowej, masz niezaspokojoną chęd rozwoju, brakuje Ci możliwości dialogu i nawiązania kontaktu z innymi organizacjami, a także pragniesz zobaczyd jak wygląda wiosna w Szczecinie - zgłoś się do udziału w IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, który odbędzie się już w maju w grodzie Gryfa. Szczecioski Inkubator Kultury wraz z partnerami zaprasza przedstawicieli inkubatorów organizacji pozarządowych oraz samych NGO-sów do udziału w trzydniowym wydarzeniu branżowym pn. IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, które odbędzie się w Szczecinie w dniach 23-25 maja 2013 r. Jest to kontynuacja idei spotkao branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych) zapoczątkowanej przez Fundację Umbrella we Wrocławiu w roku 2009. Celem organizacji Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych jest zintensyfikowanie współpracy i usprawnienie działao inkubatorów NGO. Inkubatory zapewniają kompleksową, z reguły bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych - począwszy od pomocy przy ich rejestrowaniu, poprzez stawianie pierwszych kroków, aż po działanie profesjonalne. Do najczęściej oferowanych przez inkubatory usług należą: doradztwo, szkolenia i udostępnianie zasobów lokalowo-sprzętowych. Co więcej, Konwent to doskonała okazja do poszerzania sieci kontaktów przez organizacje pozarządowe ? obecnośd przedstawicieli tych organizacji z całego kraju pozwala na zawiązywanie nowych znajomości, wymianę doświadczeo i prowadzenie wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych wspólnych projektów.
  Organizatorzy IV Konwentu postawili sobie za cel przede wszystkim:
  - STWORZENIE PLATFORMY DIALOGU pomiędzy pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO oraz samych organizacji pozarządowych,
  - INSPIRACJĘ dla nowych inicjatyw,
  - WSKAZYWANIE KIERUNKÓW ROZWOJU poprzez zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych NGO ? zarówno tych dotyczących finansowania projektów czy rozwiązao prawnych, jak i tych praktycznych dotyczących zawierania partnerstw, poszukiwania sponsorów czy budowania marki. Oprócz ww. integracji, wymiany doświadczeo i dyskusji, zaplanowano również częśd edukacyjną i warsztatową.
  Przewidziane jest uczestnictwo ok. 80 osób - przedstawicieli inkubatorów i NGO-sów z całej Polski. Udział w Konwencie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie. Bezpłatne noclegi możliwe będą dla tych osób spoza Szczecina, których organizacje macierzyste nie posiadają środków na pokrycie kosztów zakwaterowania. Organizator nie pokrywa kosztów transportu. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy przesyład na adres e-mailowy: krabinska@mediadizajn.pl do 18 maja 2013 roku. W przypadku pytao lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kingą Rabioską (tel. 91 424 04 64, e-mail: krabinska@mediadizajn.pl) lub Emilią Wolf (tel. 91 424 04 64, e-mail: ewolf@mediadizajn.pl). Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy na Konwent znajduje się w załączniku oraz na stronie www.inkubatorkultury.szczecin.pl. Tam też można znaleźd program i wszystkie niezbędne informacje. Szczegóły organizacyjne będą przekazywane indywidualnie zarejestrowanym uczestnikom po zakooczeniu rekrutacji. Konwent jest organizowany przez Szczecioski Inkubator Kultury we współpracy z partnerami ? Szczecioskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Fundacją ?Umbrella? z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Stowarzyszeniem POLITES, Książnicą Pomorską, Miastem Szczecin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. ZAPRASZAMY GORĄCO!
  - REGULAMIN
  - PROGRAM
  - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
   
 • europeSzczecin po europejsku ? Tydzień Europejski
  Maj jest wyjątkowym miesiącem nie tylko ze względu na wielodniową labę! To także czas, w którym każdy będzie mógł poczuć się prawdziwym Obywatelem Europy! Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct ? Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza wszystkich do udziału w Tygodniu Europejskim, który odbędzie się w dniach 6 ? 9 maja br.
  Celem Tygodnia Europejskiego jest promowanie dziedzictwa europejskiego oraz integracja europejska, a także zwiększanie świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z bycia członkiem wspólnoty europejskiej. Wszystko w klimacie swobodnych dyskusji, gier integracyjnych i rodzinnych spotkań ? któż nie chciałby uciąć sobie partyjki Eurobiznesu na świeżym powietrzu w słoneczny dzień w roześmianym towarzystwie?
  Tydzień Europejski rozpoczyna się spotkaniem młodzieżowym poświęconym przedsiębiorczości i funkcjom instytucji biznesowych w kontekście finansowań europejskich. Brzmi groźnie? Przyjdź i przekonaj się, że biznes młodzieżowy nie jest wcale taki groźny, jak go malują. Zapraszamy na spotkanie do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ul. Św. Ducha 2, sala  szkoleniowa A) w poniedziałek, 6 maja, na godz. 12.00. Prezentację poprowadzi pani Joanna Mika.
  Jeśli jesteś aktywny, kochasz piesze wędrówki i odkrywanie tajemnic. ?Włącz się w działanie!? to gra miejska odpowiednia dla Ciebie. Startujemy we wtorek (7 maja) o godz. 15.00 spod siedziby Stowarzyszenia Polites (ul. Dworcowa 19). Mistrzem gry będzie Gabor Lacza ? nasz węgierski europejski wolontariusz.
  Środa to czas na poznanie duszy i ?Esencji Europy? w formie miniszkoleń. Kevin Kiraga z Regionalnego Punktu Informacyjny Eurodesk zaprasza młodzież na spotkania dotyczące m.in. praw obywatela w EU oraz studiów w Europie. Chcesz się dowiedzieć, jak kształtować swoją rzeczywistość w europejskich realiach? Zapraszamy do Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (ul. Piłsudskiego 40-42, sala 400) w godz. 12.00-15.00. Zapisy przez www.mlodziez.wzp.pl.
  Na Międzypokoleniowy Dzień Europy zapraszamy w czwartek (9 maja) do Szczecińskiego Inkubatora Kultury (al. Wojska Polskiego 90). Świętuj z nami w rodzinnym gronie, poznając Europę w aktywny i zabawny sposób. Tego dnia ogród Szczecińskiego Inkubatora Kultury zamieni się w Zakątek Aktywnych, gdzie mieszkańcy Szczecina będą mogli zagrać w gry planszowe, zakręcić Europejskim Kołem Fortuny, a także spróbować swoich sił w Europejskich Kalamburach. Swoje działania zaprezentują organizacje działające na rzecz seniorów. Masz ochotę na przekąskę na świeżym powietrzu? Zapraszamy na bezpłatny grill w europejskim klimacie! Zachęcamy także do skorzystania z własnego sprzętu grillowego oraz prowiantu na terenie ogrodu Szczecińskiego Inkubatora Kultury.
  Natomiast w salach SIK panować będzie klimat godny rządnego wiedzy Obywatela Europy. W sali kominkowej uczestnicy spotkań dowiedzą się ?Jak marzenia o własnym biznesie mogą stać się rzeczywistością?? oraz czym tak naprawdę jest europejski wolontariat. Jeśli jesteś ciekawy, jak żyje się w innych krajach ? spotkanie z przedstawicielami IEES2 Poland jest właśnie dla Ciebie. W sali kinowej zapanuje Studio Europa dzięki pokazowi krótkometrażowych filmów (m.in. ?Opowiedz mi Szczecin? oraz produkcje promujące inicjatywy i projekty europejskie). Po pokazie zapraszamy piętro niżej do udziału w warsztatach międzypokoleniowych ?Od myśli do filmu?. Prowadzące je Stowarzyszenie Kamera postara się połączyć młodszych i starszych przy krótkiej formie realizacji multimedialnej. Całość wydarzenia dzieje się w godz. 12.00 ? 17.00.
  - Szczegółowy program poniżej.
   
 • dzialaj lokalnieKonkurs grantowy Działaj Lokalnie w roku 2013 ogłoszony!

  Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 15 kwietnia 2013 r. rozpoczął się nabór wniosków w powiecie sławieńskim w ramach konkursu grantowego Programu "Działaj Lokalnie VIII". Wnioski można składać do 31 maja 2013 roku.

  ?Działaj Lokalnie VII" to Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Darłowskim Centrum Wolontariatu, samorządami lokalnymi oraz współfinansowany ze środków lokalnych darczyńców - firm zaangażowanych społecznie.

  Program ?Działaj Lokalnie" wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji nie przekraczających 6.000 złotych na projekty, które:
  ? zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  ? wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  ? mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  ? przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
  ? będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego ? samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  ? będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
  ? będą realizowane między 1 lipca 2013 a 28 lutym 2014.

  Program adresowany jest do:
  ? organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych;
  ? grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu;
  ? grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

  Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców, jak i realizatorów), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę na terenie powiatu sławieńskiego oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z gmin powiatu.

  Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie  www.dzialajlokalnie.pl  lub pobrać z naszej strony www.wolontariat.com.pl, wypełnić i odesłać e-mailem na adres dldarlowo@wolontariat.com.pl  do dnia 31.05.2013 r.

  Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski czytelne i złożone w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

  Osoby, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program ?Działaj Lokalnie" to już ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie:
  Darłowskie Centrum Wolontariatu
  ul. Królowej Jadwigi 3
  76-150 Darłowo
  tel. 781 830 005 lub 516 080 326
  dldarlowo@wolontariat.com.pl 

  - REGULAMIN
  - WNIOSEK - doc; pdf
  - PLAKAT

 • W imieniu Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zapraszamy Państwa do udziału w  spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sławnie sala nr 30.
  Celem spotkania jest zachęcenie Państwa do korzystania z bezpłatnych usług w zakresie: prawnym, księgowym, marketingowym oraz doradztwo biznesowe.      
  Program spotkania:
  1. Wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego na temat wsparcia działalności podmiotów Ekonomii Społecznej.
  2. Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi.
   
 • Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2013 roku z zakresu:
  1)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  2)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia;
  3)   działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego;
  4)  działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234, poz.1536 ze zmianami), Burmistrz Sławna informuje, że organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają prawo do wskazania osób do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

  I. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1) opiniowanie złożonych ofert,
  2) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
  3) określenie zakresu rzeczowego, przyznawania dotacji oraz kwoty dotacji.
  II. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisji konkursowej
  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
  1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
  3) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy.
  III. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
  1.Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisany przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) należy składać:
  w Urzędzie Miasta Sławno ul.M.C.Skłodowskiej 9 (sekretariat Urzędu pok. 36) w terminie do dnia 5 marca do godz. 12.00

  - Formularz zgłoszenia
   
 • Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na warsztat pn. Po co nam partnerstwo? Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla członków organizacji pozarządowych oraz liderów zainteresowanych realizacją działań społecznych w partnerstwie. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne związane z poszukiwaniem partnerów do działań oraz podpisywaniem porozumień partnerskich. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj http://www.sektor3.szczecin.pl/po-co-nam-partnerstwo/
 • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje akcję przekazywania 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz województwa zachodniopomorskiego.
  W ramach akcji wydane zostały ulotki w postaci zakładek oraz plakaty, które przekazane zostały do Państwa samorządów, jak również do Urzędów Skarbowych z terenu województwa i centów wspierania NGO.
  Na stronie Wydziału Współpracy Społecznej www.wws.wzp.pl  zamieszczone zostały komunikaty informujące o sposobie przekazywania podatku na rzecz OPP oraz wykaz zachodniopomorskich organizacji posiadających status OPP.

  Do przekazywania 1% podatku zachodniopomorskim OPP zachęca Pan Marszałek Olgierd Geblewicz.
  - Ulotka 1% podatku
  - Pismo Marszałka
  - Plakat
   

 • logoRozpiera Cię pozytywna obywatelska energia? Masz chęć do działania? Działasz w szkole, dzielnicy, swojej miejscowości? Szukasz możliwości aktywności społecznej, ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia? Jeśli tak, to zapraszamy Cię do II edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski?, który niebawem rusza w naszym regionie.

  ,,Lider Zachodniopomorski? to program, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju umiejętności liderskich młodych osób z województwa zachodniopomorskiego. W programie będzie uczestniczyła grupa młodych osób (ok. 20) reprezentujących zróżnicowane środowiska młodzieżowe, różne miejscowości naszego regionu i mająca przynajmniej minimalne doświadczenie w zakresie realizacji działań w lokalnych społecznościach (szkoła, organizacja, miejscowość).

  Organizatorem programu jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

  W ramach projektu 20-osobowa grupa młodych osób z regionu będzie:
  ? uczestniczyła w cyklu ośmiu warsztatów weekendowych poświęconych pracy metodą projektową (marzec-maj);
  ? brała udział w spotkaniach z ekspertami ? przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji, urzędów (spotkania połączone z warsztatami);
  ? pracowała nad koncepcją wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu otwarty dialog z politykami, decydentami, ekspertami. Wydarzenie zostanie włączone do programu Tygodnia Aktywności w grudniu 2013 r.;
  ? opracuje koncepcję mini-projektu ? przedsięwzięcia i ewentualnie zrealizuje je w lokalnej społeczności.

  Poprzez uczestnictwo w programie uczestnicy cyklu warsztatów:
  ? zdobędą merytoryczną wiedzę i umiejętności prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej, a także rozwiną swoje kompetencje społeczne;
  ? spotkają się z ekspertami i liderami życia społecznego, politycznego, gospodarczego naszego regionu;
  ? zdobędą dobre praktyki w zakresie realizacji projektów;
  ? wypracują koncepcje lokalnych działań w ramach mini-projektów i podejmą próbę ich realizacji w lokalnych środowiskach, a także zorganizują wspólne przedsięwzięcie w ramach tygodnia Aktywności w grudniu 2013;
  ? otrzymają wsparcie merytoryczne doradcy-coacha;
  ? stworzą grupę lokalnych liderów, której uczestnicy po zakończeniu realizacji programu będą zapraszani do działań lokalnych i międzynarodowych, w które zaangażowany jest Sekretariat ds. Młodzieży.

  Warunki udziału w programie:
  ? wiek 17-25 lat;
  ? co najmniej minimalne doświadczenie w zakresie realizacji działań w lokalnych społecznościach;
  ? miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  ? aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach projektowych (od marca 2013 r. - do stycznia 2014), w tym w: warsztatach, spotkaniach z ekspertami i spotkaniach roboczych);
  ? opracowanie przy wsparciu merytorycznym koncepcji mini-projektów i wspólnego przedsięwzięcia;
  ? pozostawania w stałym kontakcie z organizatorami w trakcie trwania programu ? Sekretariatem ds. Młodzieży.

  Organizatorzy zapewniają:
  ? zwrot kosztów dojazdu na spotkania (środkami komunikacji publicznej),
  ? nocleg i wyżywienie podczas spotkań,
  ? materiały merytoryczne.

  Spotkania programu będą się odbywały w wyznaczone piątki po południu i soboty w Szczecinie.

  Formularz zgłoszeniowy
  Harmonogram programu

  Chętnych prosimy o uprzednie zapoznanie się z harmonogramem programu, a następnie wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 18 lutego (godz. 15.00) na adres cim@cim.info.pl


  Organizator: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
  tel. 91 42 10 292 / faks 91 42 11 141
  www.mlodziez.wzp.pl

 • ZAPROSZENIE NA WARSZTATY SZKOLENIOWE Pomorska Droga Św. Jakuba
  ? nowy europejski produkt pielgrzymkowo-turystyczny w Zachodniopomorskiem
  Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty szkoleniowe realizowane w ramach projektu ?-RECreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba? .
  Zaproszenie adresowane jest do osób aktywnie uczestniczących w kształtowaniu turystycznej oferty regionu, mających wpływ na rozwój i promocję produktów turystycznych Pomorza Zachodniego, świadczących usługi m.in noclegowe, gastronomiczne i inne. Warsztaty to także doskonała propozycja dla organizacji działających w obszarze integracji społecznej oraz biorących czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym województwa. Zapraszamy wszystkich stawiających na rozwój własny i rozwój prowadzonej działalności.
  Projekt ma służyć ożywieniu idei wędrowania Drogami św. Jakuba, które prowadzą przez województwo zachodniopomorskie, a także kreowania tego Szlaku przez mieszkających na nim mieszkańców.
  Oferujemy jednodniowe warsztaty w wybranych miejscach na terenie naszego województwa ? istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Szlaku (szczegółowy harmonogram poniżej). Podczas warsztatów omówiona zostanie m.in. idea i zasady funkcjonowania Dróg Jakubowych w Europie, motywy pielgrzymowania, korzyści wynikające z położenia na Szlaku, istniejące walory regionu i ich adaptacja dla potrzeb turysty-pielgrzyma.
  Celem warsztatów jest:
  1. podniesienie świadomości na temat idei i zasad funkcjonowania szlaków - Dróg Świętego Jakuba w Europie (w wymiarze religijnym i turystycznym) oraz związanych z tym korzyści dla regionu i lokalnych podmiotów,
  2. nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi przy Szlaku i wyłonienie liderów zapewniających funkcjonowanie i trwałość produktu,
  3. aktywizacja w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych wokół Szlaku, np. rozwoju oferty kulinarnej, rzemiosła, bazy noclegowej, w tym agroturystyki, uczestniczenia w wydarzeniach związanych ze Szlakiem (Jarmark Jakubowy, Europejskie Dni Dziedzictwa itp.).
  Jesteśmy przekonani, że staranne przygotowanie się do wykreowania w naszym regionie nowego produktu turystycznego jest podstawą do efektywnego jego rozwoju w przyszłości. W trakcie warsztatów zapewniamy uczestnikom bezpłatny serwis kawowy. Wydamy również zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

  Miejsca i terminy warsztatów:
  Kołobrzeg - 1 lutego 2013, w godzinach 10-15,
  Koszalin - 2 lutego 2013, w godzinach 10-15,
  Szczecin - 15 lutego 2013, w godzinach 10-15,
  Świnoujście - 16 lutego 2013, w godzinach 10-15,
  Koszalin - 22 lutego 2013, w godzinach 10-15,
  Trzebiatów - 23 lutego 2013, w godzinach 10-15,

  Kolejna edycja warsztatów przewidziana jest na marzec i kwiecień i odbędzie sie w miejscowościach: Bialogard, Polanów, Szczecin, Sławno, Stepnica, Kamień Pomorski.
  W każdym ze spotkań warsztatowych powinno uczestniczyć nie więcej jak 30 osób reprezentujących różne obszary aktywności z poszczególnych, sąsiadujących ze sobą odcinków Szlaku. Spełnienie tego warunku pomoże w osiągnięciu powyższych celów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania na warsztaty osób, które w możliwie największym stopniu spełnią ww. kryteria. O zakwalifikowaniu osób na warsztaty uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną.
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
   

 • Darłowskie Centrum Wolontariatu ogłasza drugą edycję konkursu stypendialnego dla wolontariuszy działających w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu na stypendia w roku 2013.

  I. CEL KONKURSU
  1. Konkurs ?Wolontariusz z pasją? (zwany dalej Konkursem), realizowany jest przez  Darłowskie Centrum Wolontariatu w ramach  Funduszu Stypendialnego .
  2. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi wolontariuszami. Nagrodą w Konkursie jest stypendium.

  II. ODBIORCY KONKURSU
  1. Stypendia przyznawane są uczniom i studentom działającym wolontarystycznie w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu, wyróżniającym się  w określonej dziedzinie, np.: nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych lub sportowych, pochodzącym z niezamożnych rodzin.
  2. Konkurs prowadzony jest we współpracy ze Szkolnymi Klubami Wolontariusza działającymi pod patronatem Darłowskiego Centrum Wolontariatu, które dobrze znają środowiska kandydatów do stypendium.

  III. WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
  1. Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe lub wypłacane jest w transzach w wysokości ustalanej przez Komisję Stypendialną (zwaną dalej Komisją).
  2. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
  ? dofinansowanie czesnego w szkole lub na uczelni,
  ? dofinansowanie kursów i zajęć pozalekcyjnych lub podnoszących wiedzę,
  ? zakup pomocy naukowych (książek, podręczników, oprogramowania),
  ? uczestnictwo w seminariach oraz obozach naukowych,
  ? zakup materiałów i sprzętu związanego z zainteresowaniami.

  IV. SPOSÓB REKRUTACJI
  1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia/ studenta może wystąpić:
  ? koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza,
  ? dyrektor szkoły, wychowawca,
  ? rodzice, opiekunowie prawni ucznia,
  ? fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty korzystające ze wsparcia wolontariusza.
  2.  Wnioski przesyłane do Centrum  (załącznik nr 1) powinny być uzupełnione wraz z uzasadniającą zgłoszenie kandydata opinią wystawioną przez koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza /  dyrektora, wychowawcę lub organizację/ instytucję w której działa wolontariusz.
  3.  Centrum zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur nie spełniających kryteriów  formalnych, wnioski te nie będą przedstawione pod ocenę Komisji.

  V. KRYTERIA FORMALNE
  1. Wypełniony i podpisany wniosek kandydata do stypendium należy złożyć w wersji papierowej do dnia 4 lutego 2013 r. do Darłowskiego Centrum Wolontariatu oraz przesłać wersję elektroniczną wniosku w formacie DOC lub PDF na adres e-mail:  stypendia@wolontariat.com.pl
  2. Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości Stypendysty drogą e-mailową w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów w Konkursie ?Wolontariusz z pasją?.

  VI. KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW
  1. Wyboru stypendystów w Konkursie dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna Funduszu Stypendialnego Darłowskie Centrum Wolontariatu.
  2. Komisja dokonuje wyboru stypendystów w oparciu o następujące kryteria:
  ?  działalność wolontarystyczną - aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,
  ?  osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych, sportowych lub humanistycznych,
  ?  sytuację socjalną (średni miesięczny dochód netto w poprzednim roku przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz liczba członków rodziny w gospodarstwie, w tym dzieci),
  3. Decyzje Komisji zatwierdza Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
  4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

  VII. OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM
  Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe lub przekazywane jest w transzach.

  VIII. WYPŁATY STYPENDIUM
  1. Wypłaty stypendiów następują zgodnie z zawartą umową  stypendialną pomiędzy Stypendystą i Centrum. Na tej podstawie Centrum wypłaci środki Stypendyście do dnia określonego w umowie.

  IX. ROZLICZENIE I MONITORING STYPENDIÓW
  1. Stypendysta jest zobowiązany przestawić raport dotyczący sposobu wykorzystania stypendium i osiągnięć po otrzymywaniu stypendium.
  2. Centrum  jest odpowiedzialne za zarządzanie Konkursem oraz przekazywanie informacji o przyznanych stypendiach i osiągnięciach stypendystów.
  3. Centrum prowadzi Konkurs ?Wolontariusz z pasją? społecznie.

  X. FINANSOWANIE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
  Stypendia finansowane są ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej podczas Darłowskiej Laponii Św. Mikołaja, wpłat 1% podatku oraz innych wpłat od osób indywidualnych, organizacji i firm.

  Załączniki:
  - wniosek zgłoszeniowy do Konkursu ?Wolontariusz z pasją? (.doc)
  - wniosek zgłoszeniowy do Konkursu "Wolontariusz z pasją" (.pdf)
  - regulamin konkursu

 • Fundacja Dbam o Zdrowie zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w drugiej edycji konkursu grantowego.
  Łączna kwota środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 milion złotych!
  Szczegóły na stronie http://www.mocpomocy.pl/granty-2013.html
 • Badamy zachodniopomorskie organizacje pozarządowe.
  Jakie są zachodniopomorskie organizacje pozarządowe? Jakie mają sukcesy, na jakie natykają się trudności? Ilu mieszkańców zna organizacje pozarządowe i w nich działa? Przebadamy prawie 1300 mieszkańców i ponad 250 organizacji i liderów lokalnych, ze wszystkich powiatów w naszym województwie, by znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania!
  W listopadzie rozpoczęło się pierwsze kompleksowe badanie liczebności, aktywności form organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim. Pomysłodawcamii realizatorami badania są Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Województwo Zachodniopomorskie.
  Badanie mieszkańców ma na celu określenie ich potrzeb oraz poglądów, dzięki którym w przyszłości zakres działań organizacji wspierających będzie lepiej dostosowany do oczekiwań lokalnego społeczeństwa. Wyniki badań pokażą, czy mieszkańcy naszego regionu znają organizacje pozarządowe ze swojej okolicy, czy kiedykolwiek korzystali z ich usług, a jeśli tak to w jakim zakresie. Tymczasem podczas indywidualnych spotkań z NGO i lokalnymi liderami ankieterzy pozyskają ogólne informacje na temat badanych organizacji, dowiedzą się jakie są ich plany i potrzeby oraz jak przebiega i na jakiego rodzaju współpracę z samorządem lokalnym mogą liczyć. Dodatkowo ankieta pozwoli określić z jakich szkoleń organizacje chciałby korzystać, aby w jeszcze efektywniejszy sposób prowadzić swoją działalność na rzecz najbliższej społeczności.
  Dzięki szerokiej skali przedsięwzięcia oraz tak licznym odpowiedziom będziemy w stanie określić kondycję organizacji pozarządowych, a opracowany raport z badań stanie się podstawą do wypracowania rekomendacji służących rozwojowi III sektora w naszym województwie. Już w kwietniu raport z badań zostanie upowszechniony na stronach internetowych KCWIS oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wśród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Zanim to nastąpi zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań aktywności pełnomocników ds. współpracy z NGO, które odbyły się na początku bieżącego roku oraz do systematycznego korzystania z bezpłatnych działań oferowanych przez KCWIS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kcwis.org.pl
  Badanie analizy liczebności, aktywności i form organizacji pozarządowych przeprowadzone jest w ramach partnerskiego projektu PO KL 5.4.2 ?Zachodniopomorskie w sieci ? współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu", którego realizatorami są Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Województwo Zachodniopomorskie.
   
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-04 09:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-04 09:46:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki