archiwum 2012

 • Plik PDFWyniki konsultacji projektu - Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
  - Roczny program współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 • OGŁOSZENIE
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu "Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
  Przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Projekt Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
  Uprawnione podmioty mogą zgłaszać opinie i uwagi do projektu Programu w terminie od dnia 17 października 2012 r. do dnia 26 października 2012 r. w następujący sposób:
  1) pisemnie ? na adres Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9 lub w sekretariacie (pok. Nr 36).
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zofia.dabrowska@slawno.pl.

  Jednocześnie informuję, że projekt Programu jest dostępny:
  - na stronie internetowej BIP Miasta Sławno (um.slawno.ibip.pl) w dziale Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  - w pok. Nr 34 Urzędu Miejskiego w Sławnie.
   
 • Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję pn. ?Standardy we współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi? organizowaną w ramach ?Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO?, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2012 r. w Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu.
  Konferencja organizowana jest w ramach partnerskiego projektu ?Zachodniopomorskie w Sieci ? współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego, którego realizatorami są Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
  Forum Pełnomocników jest okazją do spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego. Niewątpliwie wpłynie to korzystnie na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny ? organizacje pozarządowe.
  Tegoroczne forum rozpocznie się uroczystym ogłoszenie wyników i wręczeniem nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursu Marszałka Województwa pn. ?Samorządowy Lider Współpracy z NGO?.
  Ponadto program forum przewiduje omówienie wyników działań kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zlecania zadań podmiotom trzeciego sektora, nieprawidłowości w stosowaniu norm prawnych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego, nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o sporcie, jak również przeprowadzenie warsztatów z zakresu prawidłowego rozliczania dotacji. Poza tym zaprezentowane będą działania Rady Działalności Pożytku Publicznego, działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i loterii fantowych.
  Szczegóły konferencji znajdą Państwo w załączeniu.
  Na zgłoszenia, na podstawie załączonego formularza czekamy do dnia 10 października br.

  Wszelkich informacji ze strony Koszalińskiego Centrum odnośnie organizowanego forum udziela Pani Renata Kochanowska, tel. 94 340 35 23 e-mail: renata.kochanowska@kcwis.org.pl, zaś ze strony Wydziału Współpracy Społecznej Pani Magdalena Pieczyńska Inspektor w Wydziale Współpracy Społecznej tel. 91 44 16 224 e-mail: mpieczynska@wzp.pl
  W załączeniu:
  Plik PDF1. Program Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO;
  2. Formularz zgłoszenia na forum.
   
 • W ramach realizowanego przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim projektu ?Zachodniopomorskie w Sieci współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu?, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w ciałach doradczych i konsultacyjnych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w następujących obszarach tematycznych:
  USŁUGI DORADCZE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  Tematyka doradztwa:
  ? Wypracowywanie zapisów programów współpracy (rocznych i wieloletnich)
  ? Systemowe rozwiązania dotyczące współpracy JST-NGOs na poziomie gminy, powiatu
  ? Motywowanie społeczności lokalnych do partycypacji społecznej
  ? Możliwości analizy potrzeb lokalnych z uwzględnieniem aktywności samych mieszkańców i/lub organizacji pozarządowych Metody konsultacji społecznych
  ? Dobre praktyki w zakresie współpracy JST-NGOs Animowanie powstawania i funkcjonowania koalicji, zespołów roboczych, partnerstw z udziałem przedstawicieli JST i NGOs na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych
  ? Analiza istniejących rozwiązań prawnych (roczne programy współpracy, regulaminy funkcjonowania ciał i zespołów roboczych, np. komisji konkursowych, rad działalności pożytku publicznego i in.) pod kątem możliwości ich zmian celem usprawnienia wzajemnej współpracy
  ? Inne zagadnienia, powiązane z rozwijaniem wzajemnej współpracy JST-NGOs i wzmacnianiem udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego i regionalnego
  Odbiorcy usług doradczych: pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za współpracę władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi (pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych).
  Doradcy: Magdalena Pieczyńska, Łukasz Cieśliński

  DORADZTWO DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Tematyka doradztwa:
  ? Aspekty prawne związane z funkcjonowaniem samorządu i organizacji pozarządowych, w tym: ustawy ustrojowe, ustawa o działalności pożytku publicznego, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych i in.
  ? Wybrane aspekty rozwoju osobistego, istotne z punktu widzenia sprawowanej funkcji (np. elementy autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzanie i organizacja czasem pracy, efektywne porozumiewanie się, rozwój umiejętności interpersonalnych, zasady pracy w grupie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów i in.)
  Odbiorcy usług doradczych: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego ? osoby będące członkami ciał doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego (gmina, powiat) i regionalnego (województwo), przede wszystkim Rad Działalności Pożytku Publicznego, komisji konkursowych i in.
  Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt z biurem projektu (tel. 094 340 35 23) w celu ustalenia terminu i miejsca doradztwa oraz rozpoznania dokładnych potrzeb w aspekcie planowanego wsparcia doradczego.
  Doradztwo w zależności od potrzeb odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną lub poprzez bezpośrednie spotkanie z doradcami, w siedzibie KCWIS lub w miejscu siedziby/zamieszkania osoby korzystającej z doradztwa, do momentu wyczerpania puli godzin doradczych.
  Aktualne informacje na temat działań projektowych dostępne są na stronie www.kcwis.org.pl w zakładce: projekty/Zachodniopomorskie w Sieci
   
 • ?Aktywne i stabilne NGO? Rozwiń z nami swoją organizację!
  Podnoś swoje kompetencje i przyłącz się do wspólnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zdobądź wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania organizacją pozarządową i zacznij czerpać z tego zysk.
  ?Aktywne i stabilne NGO? to cykl trzyczęściowych bezpłatnych szkoleń finansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracowników, wolontariuszy a także członków organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego (do 30 000 mieszkańców).
  ?Aktywne i stabilne NGO? to możliwość podnoszenia kompetencji kadrowych z zakresu:
  ? zarządzania ludźmi i finansami organizacji
  ? finansowania działalności
  ? współpracy z Administracją Publiczną

  ?Aktywne i stabilne NGO? to możliwość poznania nowych ludzi i nawiązania współpracy Zapraszamy do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów.

  Moduł I (3 dni szkoleniowe) 21-23 września 2012
  ? Upowszechnianie procedur współpracy NGO z JST powiatowym i gminnym, w tym rocznych/wieloletnich programów współpracy JST z NGO
  ? Analiza lokalnych zasobów i możliwości zawiązywania partnerstw między NGO, JST i biznesem
  ? Diagnoza problemów dotyczących współpracy między NGO a JST oraz bariery rozwoju NGO

  Moduł II (3 dni szkoleniowe) 12-14 października 2012
  ? Tworzenie i planowanie projektów społecznych, źródła ich finansowania,
  ? Dokumenty strategiczne i ich rola w przygotowaniu projektów,
  ? Metodologia i zarządzanie projektami
  ? Inne źródła finansowania NGO ( darowizny, środki własne ? odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza)
  ? Zarządzanie finansami

  Moduł III (3 dni szkoleniowe) 16-18 listopada 2012
  ? Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji
  ? Zarządzanie zasobami ludzkimi
  ? Pozyskiwanie i współpraca z wolontariuszami

  Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
  Zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników.
  Zgłoszenia przyjmowane są do 17 września 2012 pod adresem: rekrutacja@slif.org.pl
  Więcej informacji:
  Łukasz Malinowski
  Tel: 505 748 353
  e-mail: rekrutacja@slif.org.pl
  Zgłoś się i daj szanse rozwoju swojej organizacji!
   
 • Wiadomość do wszystkich podmiotów wpisanych do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega!
  Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż od dłuższego czasu otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego (obecnie Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego).
  Należy podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości - wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego (obecnie Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego), będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy.
  W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców.
  Styl pisma, forma mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść. - Skan pism
  Jednakże ocena zakresu przedmiotowego takiej działalności w granicach przepisów prawa należy do sądu.
  Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie www.ekrs.pl
  Poniżej skany pism jakie otrzymują podmioty wpisane do KRS.
  http://www.ekrs.pl/foto/inne/eokrs.png
  http://www.ekrs.pl/foto/inne/eokrs2.png
  http://www.ekrs.pl/foto/inne/eokrs3.png
  http://www.ekrs.pl/foto/inne/eokrs4.png
   
 • Od 1 do 31 czerwca trwa nabór wniosków na dotacje Fundacji Orange. O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, domy dziecka oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Co ważne, nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, o którą można się ubiegać i nie jest konieczny wkład własny.
  W jakich obszarach przyznawana jest dotacja?
  ? Edukacja (wyrównywanie szans edukacyjnych/ wykorzystanie nowych technologii w edukacji)
  ? Kultura (wspieranie rozwoju społecznego poprzez kulturę / edukację kulturalną dzieci)
  ? Zdrowie (wspieranie rozwoju i ułatwianie komunikacji osobom niepełnosprawnym i chorym).
  Finansowane są zwłaszcza działania o charakterze edukacyjnym, społecznym lub wychowawczym oraz warsztaty, szkolenia, konferencje, festiwale, wystawy oraz projekty promujące idee wolontariatu.
  Fundacja Orange w ramach dotacji nie finansuje osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego czy przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku. Nie otrzyma się również wsparcia finansowego na przedsięwzięcia polityczne, wydawnictwa czy pokrycie kosztów bieżącej działalności organizacji.
  Wysokość dofinansowania nie jest określona. Wkład własny nie jest wymagany. Jest on natomiast dodatkowo punktowany, w przypadku gdy wnioskodawca wykaże posiadanie wkładu własnego.
  Więcej informacji na temat dotacji Fundacji Orange znaleźć można na: www.fundacja.orange.pl w zakładce Dotacje.
   
 • Ruszyła XII edycja Programu Stypendialnego "Agrafka", realizowanego jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. Od tego roku jedną z partnerskich organizacji jest Darłowskie Centrum Wolontariatu.
  Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.
  Stypendia "Agrafki" są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.
  Nominacje kandydatów do stypendium "Agrafka" mogą przesyłać organizacje, które w statucie mają wpisaną realizację programów stypendialnych, posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych, należą do Federacji Funduszy Lokalnych lub/i posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL).
  Do organizacji, które mogą zgłaszać kandydatów do stypendium należą:
  ? Darłowskie Centrum Wolontariatu (Darłowo)
  ? Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego (Elbląg)
  ? Fundacja Rozwoju Lokalnego ?Parasol"(Bytów)
  ? Stowarzyszenie Dobroczynne ?Lokalny Fundusz Roku 2000" (Tomaszów Mazowiecki)
  ? Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Biłgoraj)
  ? Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku (Leżajsk)
  ? Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny" (Sokółka)
  ? Raciborski Fundusz Lokalny (Racibórz)
  ? Fundusz ?TRATWA" Szczecinek (Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie)
  ? Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ?Koalicja dla Młodych" (Białobrzegi)
  ? Fundacja GENERATOR INSPIRACJI (Błażowa)
  ? Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ?ARKA" (Radom)
  ? Fundacja Fundusz Lokalny SMK (Zaleszany)
  ? Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznym CRIS (Rybnik)
  ? Fundacja Pokolenia (Pelplin)
  ? Stowarzyszenie Europa i My (Grodzisk Mazowiecki)
  ? Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (Nowe Miasteczko)
  ? Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny (Kielce)
  ? Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" (Płock)
  Fundusze Lokalne i Ośrodki Działaj Lokalnie przeprowadzają pierwszy etap rekrutacji polegający na zebraniu wniosków od kandydatów, które następnie zostaną przesłane do Akademii.
  Do dnia 18 lipca Darłowskie Centrum Wolontariatu przyjmuje zgłoszenia od młodych ludzi spełniających kryteria określone w regulaminie Konkursu Stypendialnego ?Agrafka".
  Szczegółowych informacji udziela Dorota Kuriata, tel. 781 830 005, e-mail: wolontariat.darlowo@gmail.com
  Dokumenty aplikacyjne:
  - KLIKNIJ i pobierz Regulamin
  - KLIKNIJ i pobierz Wniosek nominacyjny
  - KLIKNIJ i pobierz Kartę przewodnią

  Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać również:
  - pod adresem d.kruczkowksa@filantropia.org.pl.
  - pod numerem telefonu 22 622 01 22 (wew. 17)
   
 • Bezpłatne Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych z zakresu zbiórek publicznych i loterii fantowych
  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych szkolenie z zakresu przeprowadzania zbiórek publicznych i loterii fantowych.
  Zakres szkolenia dotyczyć będzie:
  I. Zbiórki uliczne:
  1. gdzie można przeprowadzić zbiórkę i kiedy wymagane jest pozwolenie,
  2. formy przeprowadzania zbiórki,
  3. zasady przeprowadzania zbiórek publicznych, elementy niezbędne każdej zbiórki,
  4. rozliczenie z zebranych środków, sprawozdawczość.
  II. Loterie fantowe:
  1. rodzaje loterii fantowych,
  2. obowiązki związane ze zgłoszeniem loterii fantowych do Urzędu Celnego,
  3. zasady przeprowadzania loterii,
  4. rozliczenie zebranych środków.
  III. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna - znaczenie w realizacji działalności.
  IV. Przegląd aktualnych źródeł finansowania działalności organizacji. 
  Szkolenie odbędzie się 5 czerwca 2012 r. w dwóch turach.
  I tura ? 10.00 ? 13.00 ? liczba osób 50
  II tura ? 14.00 ? 17.00 ? liczba osób 50

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  W szkoleniu może uczestniczyć jedna osoba z organizacji pozarządowej.
  Miejsce szkolenia:
  Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, IV piętro, sala 400
  Trener:
  Artur Gluziński - doradca, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ekspert FIO, POKL

  Zgłoszenia przyjmujemy faxem na numer tel. 91 44 16 231 na adres mpieczynska@wzp.pl do dnia 31.05.2012 r.

  Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor
  w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.
  Serdecznie zapraszamy!
  - FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 • Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa do udziału w konkursie MAGIA WSPÓŁPRACY. Celem konkursu jest zachęcenie organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych inicjatyw o znaczeniu lokalnym.
  Organizacje, które zgłoszą się do konkursu mogą uzyskać drukarkę laserową lub urządzenie wielofunkcyjne. W konkursie obdarowane zostaną wszystkie pomysły, które przyczyniają się do wzrostu aktywności społecznej, angażowania w życie podwórka, działania na rzecz innych. Jedyny warunek to partnerstwo, chęć współpracy i podpisane porozumienie.
  Podpisane porozumienia trzeba dostarczyć do siedziby Sektora3 w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro. Nagrody będą rozdawane do wyczerpania zapasów. Ilość drukarek ograniczona!
  Regulamin konkursu, treść porozumienia oraz więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.sektor3.szczecin.pl/magia-wspolpracy-wygraj-drukarke-dla-swojej-organizacji/
 • Plik PDFInformacja dotycząca współpracy Gminy Miasto Sławno z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Sławno za 2011 rok.
 • Plik PDFZaproszenie na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, które organizowane jest w ramach projektu ?ABC dla NGO? - "Aktywne i stabilne NGO".
 • Plik PDFZarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Miasto Sławno w 2012 roku.
 • Plik PDFZarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Sławno w 2012 roku.
 • Z dniem 15 marca 2012 r. rozpoczął się nabór wniosków do trzeciego już konkursu w powiecie sławieńskim w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII". Wnioski można składać do 15 kwietnia 2012 roku. ?Działaj Lokalnie VII? to Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Darłowskim Centrum Wolontariatu, samorządami lokalnymi oraz współfinansowany ze środków lokalnych darczyńców - firm zaangażowanych społecznie.
  Program ?Działaj Lokalnie? wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji nie przekraczających 6.000 złotych na projekty, które:
  - zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  - wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  - mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  - przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
  - będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego ? samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  - będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
  - będą realizowane między 1 maja 2012 a 31 października 2012.

  Program adresowany jest do:
  - organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego) , z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych;
  - grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu;
  - grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

  Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców, jak i realizatorów), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę na terenie powiatu sławieńskiego oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z gmin powiatu.
  Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 15 kwietnia 2012 roku według formularza wniosku Programu ?Działaj Lokalnie VII? 2012 (decyduje data wpływu wniosku do organizacji).
  Osoby, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program ?Działaj Lokalnie? to już ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie:
  Darłowskie Centrum Wolontariatu
  ul. Królowej Jadwigi 3
  76-150 Darłowo
  tel. 781 830 005
  wolontariat.darlowo@gmail.com
  www.wolontariat.com.pl

  - regulamin konkursu grantowego "Działaj lokalnie" VII w 2012 roku
  - wniosek o datację w lokalnym konkursie grantowym "Działaj lokalnie" 
 • Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2012 roku z zakresu:
  1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia;
  3) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego;
  4) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Burmistrz Sławna informuje, że organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają prawo do wskazania osób do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
  I. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1) opiniowanie złożonych ofert,
  2) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
  3) określenie zakresu rzeczowego, przyznawania dotacji oraz kwoty dotacji.
  II. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisji konkursowej
  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
  1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
  3) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy.
  III. Miejsce i termin złożenia dokumentów
  1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisany przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) należy składać:
  w Urzędzie Miasta Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 (sekretariat Urzędu pok. 36)
  w terminie do dnia 19 marca do godz.12.00
  - Formularz zgłoszeniowy - doc
   
 • Ruszyła rekrutacja do Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz to robić jeszcze skuteczniej ? zgłoś się do Programu Liderzy PAFW.
  Mamy za sobą już siedem edycji i 390 absolwentów. Wszyscy uczestniczyli w nieodpłatnym, dwunastomiesięcznym programie rozwojowym, którego wartość to ponad 10 tysięcy złotych na osobę. Pracowali z tutorem, byli szkoleni przez doświadczonych trenerów, spotykali się z najważniejszymi liderami w Polsce, odwiedzali miejsca, gdzie inni odnieśli sukces.
  Wszyscy dostali narzędzia do tego, żeby jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać rzeczywistość.
  Dzisiaj do Programu zapraszamy Ciebie.
  Zgłoszenia przyjmujemy do 26 marca 2012 r.
  Więcej informacji www.liderzy.pl.
  Paulina Tymoszczuk: tel. (22) 556 82 64; e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl
  - opis programu
  - zaproszenie
 • Plik PDFBurmistrz Miasta Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie wspierania realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2012 roku w zakresie:
  1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ;
  2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia;
  3) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego;
  4) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty.
  Plik PDF- Regulamin konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie Uchwały Nr 181/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie ?Karty zgłoszenia kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego?, stanowiącej załącznik nr 1 do ?Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego?, a następnie złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami:
  1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
  2) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-240 Szczecin z dopiskiem ?Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego?.
  Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 9 marca 2012 r. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

  Dodatkowych informacji w sprawie udziela główny specjalista Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej ? p. Małgorzata Kuncewicz (tel: 91 44 16 223; e-mail: mkuncewicz@wzp.pl).
  - Karta zgłoszenia kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  - Tryb powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 • Plik PDFZaproszenie na cykl trzyczęściowych bezpłatnych szkoleń dla pracowników, wolontariuszy a także członków organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego
 • Plik PDFInformacja o wynikach konsultacji projektu ?Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012?. 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-04 09:23:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-12-04 09:26:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki