Zgromadzenia zwykłe

Zgromadzenia tzw. zwykłe

Podstawa prawna przepisy rozdziału 2 art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)
Termin do złożenia zawiadomienia:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Tryb zawiadomienia:
- pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Sławnie, Wydział Spraw Społecznych i Edukacji, ul.M.C.Skłodowskiej 9 pok.36
- za pomocą faksu na numer 59 810 33 40
- w formie elektronicznej na adres: wydz.organizacyjny@slawno.pl

Zgromadzenia spontaniczne
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego  odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
- uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym,
- zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji, jeżeli: przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, istotnie zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie w tzw. uproszczonym i zwykłym.

Termin odpowiedzi:
Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:
Do Sądu Okręgowego w Koszalinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Opłaty:
Brak

Uwagi:
1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Wymagane załączniki:

  1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym + Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) + zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia. – zgromadzenie tzw.  zwykłe.
  2. Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Załączniki do pobrania:

  1. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego

 

 

 

Wytworzył:
Zofia Dąbrowska
(2015-10-19)
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-10-19 14:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2019-12-18 11:20:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki