Zgromadzenia publiczne ? postępowanie uproszczone

Zgromadzenia publiczne – postępowanie uproszczone
Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1485) w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

Wymagane dokumenty
W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sławnie, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając :

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się na adres poczty elektronicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: mczk@slawno.pl lub telefonicznie (tel.) 59 810  31 18 w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Sławnie, po godzinach pracy na nr (tel.) 603491112

Do pobrania – zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.- Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015 r., poz. 1485)

Inne informacje
Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy prawo o zgromadzeniach  albo przepisy karne.

Zgromadzenie, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Po wystąpieniu powyżej wymienionych przesłanek funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy  o Rozwiązanie go.

Rozwiązanie zgromadzenia  przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

 

Wytworzył:
Zofia Dąbrowska
(2015-10-15)
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-10-15 13:17:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2016-06-14 07:33:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki