Zarządzenia 2013

 • Zarządzenie nr 1/2013
  z dnia 2 stycznia 2013 r.
  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Sławnie na rok 2013.
 • Zarządzenie nr 2/2013
  z dnia 2 stycznia 2013 r.
  w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
 • Zarządzenie nr 3/2013
  z dnia 2 stycznia 2013 r.
  w sprawie powierzenia do wykonania w 2013 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.
 • Zarządzenie nr 4/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 5/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 6/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 7/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 8/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 9/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 10/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 11/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 12/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 13/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 14/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 15/2013
  z dnia 15 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 16/2013
  z dnia 16 stycznia 2013 r.
  w sprawie zatwierdzenia programu działalności i rocznego planu pracy na 2013 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.
 • Zarządzenie nr 17/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 18/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 19/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 20/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 21/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 22/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 23/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 24/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 25/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 26/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 884/7 (obr. oo2) o pow. 438 m2 położonej w Sławnie przy ul. Szarych Szeregów
 • Zarządzenie nr 27/2013
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
 • Zarządzenie nr 28/2013
  z dnia 28 stycznia 2013 r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
 • Zarządzenie nr 29/2013
  z dnia 28 stycznia 2013 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 lutego 2013 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie
 • Zarządzenie nr 30/2013
  z dnia 28 stycznia 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku
 • Zarządzenie nr 31/2013
  z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Gminy Miasto Sławno na lata 2013-2015.
 • Zarządzenie nr 32/2013
  z dnia 31 stycznia 2013 r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów  prowadzących  działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie nr 33/2013
  z dnia 31 stycznia 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 34/2013
  z dnia 31 stycznia 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 35/2013
  z dnia 7 lutego 2013 r.
  w sprawie przedłożenia „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sławno w 2012 roku”.
 • Zarządzenie nr 36/2013
  z dnia 12 lutego 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 37/2013
  z dnia 18 lutego 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 627/12 (oo2) o pow. 7149m2 położonej w Sławnie przy ul. Mickiewicza.
 • Zarządzenie nr 38/2013
  z dnia 18 lutego 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 39/2013
  z dnia 25 lutego 2013 r.
  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie nr 40/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 41/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 42/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 43/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 44/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 45/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 46/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 47/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Zarządzenie nr 48/2013
  z dnia 28 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 49/2013
  z dnia 4 marca 2013 r.
  w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek 651/1 i 650/2 obręb 003 ewidencji gruntów i budynków Miasta Sławno.
 • Zarządzenie nr 50/2013
  z dnia 6 marca 2013 r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Sławno w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 51/2013
  z dnia 14 marca 2013 r.
  w sprawie  wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Miasto Sławno w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 52/2013
  z dnia 14 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 53/2013
  z dnia 14 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 54/2013
  z dnia 14 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 55/2013
  z dnia 14 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 56/2013
  z dnia 14 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 57/2013
  z dnia 14 marca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 713/3 (obr. oo2) o pow. 120 m2 położonej w Sławnie przy ul. Mielczarskiego.
 • Zarządzenie nr 58/2013
  z dnia 18 marca 2013 r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie nr 59/2013
  z dnia 18 marca 2013 r.
  w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 14a/2013 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 11 lutego 2013 roku dotyczącego określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek oraz wydawania kserokopii dokumentów w innych trybach.
 • Zarządzenie nr 60/2013
  z dnia 19 marca 2013 r.
  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Sławno za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia.
  - załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 60/2013
 • Zarządzenie nr 61/2013
  z dnia 19 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 62/2013
  z dnia 19 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 63/2013
  z dnia 19 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 64/2013
  z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 65/2013
  z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 66/2013
  z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 67/2013
  z dnia 29 marca 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 68/2013
  z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy oraz jego odpracowania.
 • Zarządzenie nr 69/2013
  z dnia 8 kwietnia 2013 r.
  w sprawie określenia liczby miejsc i oddziałów w Przedszkolu Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie na rok szkolny 2013/2014.
 • Zarządzenie nr 70/2013
  z dnia 9 kwietnia 2013 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 22 położonego w Sławnie przy ul. Basztowej 5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie nr 71/2013
  z dnia 10 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 72/2013
  z dnia 15 kwietnia 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 73/2013
  z dnia 15 kwietnia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 74/2013, zał nr 1
  z dnia 17 kwietnia 2013 r.
  w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sławnie oceny zasobów pomocy społecznej.
 • Zarządzenie nr 75/2013
  z dnia 18 kwietnia 2013 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie nr 76/2013
  z dnia 18 kwietnia 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 77/2013
  z dnia 24 kwietnia 2013 r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 • Zarządzenie nr 78/2013
  z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 79/2013
  z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 80/2013
  z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie za 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 81/2013
  z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 82/2013
  z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sławno za 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 83/2013
  z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie nr 84/2013
  z dnia 9 maja 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 85/2013
  z dnia 10 maja 2013 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie nr 86/2013
  z dnia 14 maja 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 87/2013
  z dnia 15 maja 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 88/2013
  z dnia 15 maja 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 89/2013
  z dnia 15 maja 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 90/2013
  z dnia 15 maja 2013 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ul. Okrzei 1 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie 91/2013
  z dnia 15 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie 93/2013
  z dnia 21 maja 2013 r.
  w sprawie wynajmu lokalu.
 • Zarządzenie 94/2013
  z dnia 21 maja 2013 r.
  w sprawie wynajmu lokalu.
 • Zarządzenie 95/2013
  z dnia 21 maja 2013 r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.
 • Zarządzenie nr 96/2013
  z dnia 31 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 97/2013
  z dnia 12 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 98/2013
  z dnia 12 czerwca 2013 r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 • Zarządzenie nr 99/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 100/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 101/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 102/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 103/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 104/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 105/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 106/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 107/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 108/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 109/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 110/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 111/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 112/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 113/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 114/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 115/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 116/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 117/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 118/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 119/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 120/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 121/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 122/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 123/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 124/2013
  z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 125/2013
  z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 126/2013
  z dnia 28 czerwca 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 127/2013
  z dnia 2 lipca 2013 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Sławno, położonej w Sławnie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 627/12 obręb oo2.
 • Zarządzenie nr 128/2013
  z dnia 3 lipca 2013r.
  w sprawie przyznania dodatku specjalnego pracownikowi Urzędu Miejskiego w Sławnie zatrudnionemu na podstawie powołania - Skarbnikowi Miasta, Danucie Borowskiej.
 • Zarządzenie nr 129/2013
  z dnia 4 lipca 2013 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie nr 130/2013
  z dnia 4 lipca 2013 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie nr 131/2013
  z dnia 4 lipca 2013 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie nr 132/2013
  z dnia 16 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 133/2013
  z dnia 16 lipca 2013 r.
  w sprawie użyczenia.
 • Zarządzenie nr 134/2013
  z dnia 16 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 135/2013
  z dnia 16 lipca 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 136/2013
  z dnia 16 lipca 2013r.
  w sprawie ustalenia procedur postępowania windykacyjnego należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zarządzenie nr 137/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 138/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 139/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 140/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 141/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 142/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 143/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 144/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 145/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 146/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 147/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 148/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 149/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 150/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 151/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 97/4, 97/5, 98/2 o łącznej powierzchni 1459 m2 i udział 1/2 w działce nr 97/1 (obr. oo3) o pow. 302 m2 położone w Sławnie przy ul. Koszalińskiej.
 • Zarządzenie nr 152/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/25 i 42/26 (obr. oo2) o łącznej powierzchni 1019 m2 położone w Sławnie przy ul. Słonecznej 15.
 • Zarządzenie nr 153/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/26 i 42/25 (obr. oo2) o łącznej powierzchni 1020 m2 położone w Sławnie przy ul. Słonecznej 17.
 • Zarządzenie nr 154/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/16 (obr. oo2) o pow. 683 m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 18.
 • Zarządzenie nr 155/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/27 i 42/24 (obr. oo2) o łącznej powierzchni 1021 m2 położone w Sławnie przy ul. Słonecznej 19.
 • Zarządzenie nr 156/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/17 (obr. oo2) o pow. 686 m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 20.
 • Zarządzenie nr 157/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/28 i 42/23 (obr. oo2) o łącznej powierzchni 1095 m2 położone w Sławnie przy ul. Słonecznej 21.
 • Zarządzenie nr 158/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/20 (obr. oo2) o pow. 702 m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 22.
 • Zarządzenie nr 159/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/21 (obr. oo2) o pow. 667 m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 24.
 • Zarządzenie nr 160/2013
  z dnia 25 lipca 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030 (obr. oo3) o łącznej powierzchni 7689 m2 położone w Sławnie przy ul. Chełmońskiego.
 • Zarządzenie nr 161/2013
  z dnia 26 lipca 2013 r.
  w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Zarządzenie nr 162/2013
  z dnia 29 lipca 2013 r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”.
 • Zarządzenie nr 163/2013
  z dnia 14 sierpnia 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 164/2013
  z dnia 19 sierpnia 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 165/2013
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Wojciechowi Ludwikowskiemu Prezesowi Zarządu "Wodociągi i Kanalizacja" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie nr 166/2013
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Robertowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie nr 167/2013
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Alicji Chadrysiak Członkowi Zarządu "Wodociągi i Kanalizacja" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie nr 168/2013
  z dnia 22 sierpnia 2013 r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.
 • Zarządzenie nr 169/2013
  z dnia 28 sierpnia 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 170/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 171/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 172/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 173/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 174/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 175/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 176/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 169/1 (obr. oo2) o pow. 465 m2 położonej w Sławnie przy ul. Gdańskiej.
 • Zarządzenie nr 177/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 169/7 (obr. oo2) o pow. 289 m2 położonej w Sławnie przy ul. Gdańskiej.
 • Zarządzenie nr 178/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 355/3 (obr. oo2) o pow. 114 m2 położonej w Sławnie przy ul. Mieszka I.
 • Zarządzenie nr 179/2013
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 355/4 (obr. oo2) o pow. 81 m2 położonej w Sławnie przy ul. Mieszka I.
 • Zarządzenie nr 180/2013
  z dnia 30 sierpnia 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 181/2013
  z dnia 4 września 2013 r.
  w sprawie upoważnienia dla pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Zarządzenie nr 182/2013
  z dnia 5 września 2013 r.
  w sprawie ustalenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług dla Miasta Sławno i podległych jednostek budżetowych.
 • Zarządzenie nr 183/2013
  z dnia 6 września 2013r.
  w sprawie wprowadzenia "Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Sławnie".
 • Zarządzenie nr 184/2013
  z dnia 10 września 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 185/2013
  z dnia 10 września 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 186/2013
  z dnia 10 września 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 187/2013
  z dnia 10 września 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 188/2013
  z dnia 10 września 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 189/2013
  z dnia 10 września 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 190/2013
  z dnia 10 września 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie nr 191/2013
  z dnia 11 września 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 192/2013
  z dnia 23 września 2013 r.
  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Sławnie
 • Zarządzenie nr 193/2013
  z dnia 23 września 2013 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie nr 194/2013
  z dnia 24 września 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 195/2013
  z dnia 30 września 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 196/2013
  z dnia 3 października 2013 r.
  w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia majątku spadkowego po zmarłym Marku Skrobiszewskim.
 • Zarządzenie nr 197/2013
  z dnia 8 października 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 198/2013
  z dnia 16 października 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 199/2013
  z dnia 16 października 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 200/2013
  z dnia 16 października 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 201/2013
  z dnia 17 października 2013 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
 • Zarządzenie nr 202/2013
  z dnia 21 października 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 203/2013
  z dnia 21 października 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 204/2013
  z dnia 21 października 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 205/2013
  z dnia 21 października 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 206/2013
  z dnia 21 października 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 207/2013
  z dnia 23 października 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 208/2013
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 209/2013
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 210/2013
  z dnia 4 listopada 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 211/2013
  z dnia 4 listopada 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 212/2013
  z dnia 4 listopada 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 213/2013
  z dnia 5 listopada 2013 r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.
 • Zarządzenie nr 214/2013
  z dnia 4 listopada 2013 r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
 • Zarządzenie nr 215/2013
  z dnia 6 listopada 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 216/2013
  z dnia 6 listopada 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 217/2013
  z dnia 6 listopada 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 218/2013
  z dnia 6 listopada 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 219/2013
  z dnia 6 listopada 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 220/2013
  z dnia 12 listopada 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 221/2013
  z dnia 12 listopada 2013 r.
  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz
  z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Zarządzenie nr 222/2013
  z dnia 15 listopada 2013 r.
  w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych stanowiących własność Miasta Sławno i powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 223/2013
  z dnia 19 listopada 2013 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 16 czerwca 2003 roku.
 • Zarządzenie nr 224/2013
  z dnia 19 listopada 2013 r.
  w sprawie przyznawania pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego.
 • Zarządzenie nr 225/2013
  z dnia 19 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1A o pow. 20,70 m2 położonego w Sławnie przy ulicy M. C. Skłodowskiej 22
 • Zarządzenie nr 226/2013
  z dnia 20 listopada 2013 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 227/2013
  z dnia 25 listopada 2013 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie nr 228/2013
  z dnia 26 listopada 2013 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 229/2013
  z dnia 26 listopada 2013 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 230/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 231/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 232/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek nr 812 i 813 (obr. oo3) o łącznej pow. 932 m2 położonych w Sławnie przy ul. Filtrowej 16
 • Zarządzenie nr 233/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 866/1 (obr. oo3) o pow. 776 m2 położonej w Sławnie przy ul. L. Kruczkowskiego 13
 • Zarządzenie nr 234/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek nr 817 i 818 (obr. oo3) o łącznej pow. 934 m2 położonych w Sławnie przy ul. W. Broniewskiego 4
 • Zarządzenie nr 235/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek nr 803 i 804 (obr. oo3) o łącznej pow. 996 m2 położonych w Sławnie przy ul. W. Broniewskiego 8
 • Zarządzenie nr 236/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 808 (obr. oo3) o pow. 867 m2 położonej w Sławnie przy ul. W. Broniewskiego 14.
 • Zarządzenie nr 237/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek nr 845/1 i 844/1 (obr. oo3) o łącznej pow. 631 m2 położonych w Sławnie przy ul. Filtrowej 20
 • Zarządzenie nr 238/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek nr 852, 863/1 i 864/1 (obr. oo3) o łącznej pow. 764 m2 położonych w Sławnie przy ul. Filtrowej 30
 • Zarządzenie nr 239/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek nr 865 i 864/2 (obr. oo3) o łącznej pow. 787 m2 położonych w Sławnie przy ul. Filtrowej 32
 • Zarządzenie nr 240/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w spawie sprzedaży garażu o pow. 14,28m2 położonego w Sławnie przy ulicy Chełmońskiego 16
 • Zarządzenie nr 241/2013
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w spawie uchylenia Zarządzenia nr 208/2013 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 242/2013
  z dnia 29 listopada 2013 r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
 • Zarządzenie nr 243/2013
  z dnia 29 listopada 2013 r.
  w spawie udzielenia pełnomocnictwa.
 • Zarządzenie nr 244/2013
  z dnia 4 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 245/2013
  z dnia 4 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 247/2013
  z dnia 5 grudnia 2013 r.
  w spawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 248/2013
  z dnia 10 grudnia 2013 r.
  w spawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 249/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 250/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 251/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 252/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 253/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 254/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 255/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 256/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 257/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 258/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 259/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 260/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w spawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 261/2013
  z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
 • Zarządzenie nr 262/2013
  z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w spawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
 • Zarządzenie nr 263/2013
  z dnia 20 grudnia 2013 r.
  w spawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 264/2013
  z dnia 20 grudnia 2013 r.
  w spawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa" i "instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sławnie"
 • Zarządzenie nr 265/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w spawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie
 • Zarządzenie nr 266/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w spawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Sławno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Zarządzenie nr 267/2013
  z dnia 31 grudnia 2013 r.
  w spawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 268/2013
  z dnia 31 grudnia 2013 r.
  w spawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030
 • Zarządzenie nr 269/2013
  z dnia 31 grudnia 2013 r.
  w spawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 270/2013
  z dnia 31 grudnia 2013r.
  w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta Sławno
 • Zarządzenie nr 271/2013
  z dnia 31 grudnia 2013 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 182/2013 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 5 września 2013 r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-01-30 09:31:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2017-08-09 10:45:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki