☰ Menu
Urząd Miejski w Sławnie
Herb Urząd Miejski w Sławnie

Piątek 28.02.2020

zaawansowane

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wymagane dokumenty

  • podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej;
  • do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić;

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby. 

Termin i sposób załatwienia sprawy

  • po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.
  • termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy

  • od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
  • odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Opłaty
Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty skarbowej.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X