Listopad

  • Uchwała nr XXVI/126/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”. - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/127/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Sławna. - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/128/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Sławnie Nr XXIV/117/2012 z dnia 24 września 2012 r. dotyczącej określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Sławnie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Sławno oraz warunków i zasad korzystania z nich - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/129/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/130/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/131/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/132/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/133/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/134/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXVI/135/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012 – 2021. - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-12-06 07:20:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2012-12-06 08:05:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki