Zarządzenia 2012

 • Zarządzenie Nr 1/2012
  z dnia 2 stycznia 2012 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Zarządzenie Nr 2/2012
  z dnia 2 stycznia 2012 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Zarządzenie Nr 2A/2012
  z dnia 3 stycznia 2012 r.
  w sprawie powierzenia do wykonania w 2012 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.
 • Zarządzenie Nr 3/2012
  z dnia 9 stycznia 2012 r.
  w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku.
 • Zarządzenie Nr 4/2012
  z dnia11 stycznia 2012 r.
  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Sławnie na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 5/2012
  z dnia11 stycznia 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 6/2012
  z dnia11 stycznia 2012 r.
  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
 • Zarządzenie Nr 7/2012
  z dnia 12 stycznia 2012 r.
  w sprawie powiłania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej" o numerze UDA - RPZP.03.01.00-32-013/11-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działanie 3.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".
 • Zarządzenie Nr 8/2012
  z dnia16 stycznia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 9/2012
  z dnia19 stycznia 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 10/2012
  z dnia 24 stycznia 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 11/2012
  z dnia30 stycznia 2012 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2012 roku. 
 • Zarządzenie Nr 12/2012
  z dnia31 stycznia 2012 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Zarządzenie Nr 13/2012
  z dnia z dnia 31 stycznia 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.załącznik 1; załącznik 2
 • Zarządzenie Nr 14/2012
  z dnia 3 lutego 2012 r.
  w sprawie przedłożenia "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sławno w 2011 roku".
 • Zarządzenie Nr 15/2012
  z dnia 7 lutego 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 16/2012
  z dnia 7 lutego 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 17/2012
  z dnia 7 lutego 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 18/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 19/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 20/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 21/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 22/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 23/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 24/2012
  dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 25/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 26/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 27/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 28/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 29/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 30/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę. 
 • Zarządzenie Nr 31/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr dz. 21/29 położonej w Sławnie obr. 003.
 • Zarządzenie Nr 32/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 1099/1 (obr. 003) o pow. 652m2 położonej w Sławnie przy ul. Filtrowej 2d.
 • Zarządzenie Nr 33/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 1099/2 (obr. 003) o pow. 721m2 położonej w Sławnie przy ul. Filtrowej 2c.
 • Zarządzenie Nr 34/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 1099/4 (obr. 003) o pow. 705m2 położonej w Sławnie przy ul. Filtrowej 2a.
 • Zarządzenie Nr 35/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 1099/20 (obr. 003) o pow. 624m2 położonej w Sławnie przy ul. Czesława Miłosza 1.
 • Zarządzenie Nr 36/2012
  z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. załącznik nr 1
 • Zarządzenie Nr 37/2012
  z dnia 20 lutego 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 38/2012
  z dnia 20 lutego 2012 r.
  w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udzielenie zgody na realizację infrastruktury technicznej na terenach nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sławno oraz za ich udostępnienie do korzystania w celach doraźnych.
 • Zarządzenie Nr 39/2012
  z dnia 21 lutego 2012 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2012 roku.
 • Zarządzenie Nr 40/2012
  z dnia 21 lutego 2012 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 15 czerwca 2009 roku.
 • Zarządzenie Nr 41/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ulicy Mickiewicza 1 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 42/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3A położonego w Sławnie przy ulicy Rapackiego 1 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 43/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość składającą się z działek nr 97/3 o pow. 1088m2 oraz udział 1/4 w działce 97/1 o pow. 302m2 (obr. 003) stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w Sławnie przy ul. Koszalińskiej.
 • Zarządzenie Nr 44/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/9 (obr. 002) o pow. 760m2 położonej w Sławnie przy ul. Kwiatowej 2.
 • Zarządzenie Nr 45/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 44/1 i 41/10 (obr. 002) o pow. 779m2 położonej w Sławnie przy ul. Kwiatowej 4.
 • Zarządzenie Nr 46/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 44/5 i 41/11 (obr. 002) o pow. 760m2 położonej w Sławnie przy ul. Kwiatowej 6.
 • Zarządzenie Nr 47/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/12 (obr. 002) o pow. 659m2 położonej w Sławnie przy ul. Kwiatowej 8.
 • Zarządzenie Nr 48/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 43/4 i 41/18 (obr. 002) o pow. 975m2 położonej w Sławnie przy ul. Kwiatowej 10.
 • Zarządzenie Nr 49/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/8 (obr. 002) o pow. 564m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 1.
 • Zarządzenie Nr 50/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/14 (obr. 002) o pow. 683m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 2.
 • Zarządzenie Nr 51/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/7 (obr. 002) o pow. 590m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 3.
 • Zarządzenie Nr 52/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/11 (obr. 002) o pow. 687m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 4.
 • Zarządzenie Nr 53/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/5 (obr. 002) o pow. 1043m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 5.
 • Zarządzenie Nr 54/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/10 (obr. 002) o pow. 686m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 6.
 • Zarządzenie Nr 55/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/7 (obr. 002) o pow. 685m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 8.
 • Zarządzenie Nr 56/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/22 (obr. 002) o pow. 560m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 26.
 • Zarządzenie Nr 57/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/19 (obr. 002) o pow. 702m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 28.
 • Zarządzenie Nr 58/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/18 (obr. 002) o pow. 686m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 30.
 • Zarządzenie Nr 59/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 42/15 (obr. 002) o pow. 683m2 położonej w Sławnie przy ul. Słonecznej 32.
 • Zarządzenie Nr 60/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 • Zarządzenie Nr 61/2012
  z dnia 27 lutego 2012 r.
  w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 62/2012
  z dnia 29 lutego 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 63/2012
  z dnia 1 marca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 64/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki 685/5 (obr. 002) o pow. 26m2 położonej w Sławnie przy Pl. Ks. Krad. St. Wyszyńskiego.
 • Zarządzenie Nr 65/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 66/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 67/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 68/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 69/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 70/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 71/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 72/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 73/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 74/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 75/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 76/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 77/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 78/2012
  z dnia 6 marca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 80/2012
  z dnia 16 marca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów".
 • Zarządzenie Nr 81/2012
  z dnia 20 marca 2012 r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Sławno w 2012 roku.
 • Zarządzenie Nr 82/2012
  z dnia 21 marca 2012 r.
  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Sławno za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia.
  - załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia nr 82/2012
 • Zarządzenie Nr 83/2012
  z dnia 23 marca 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Sławnie przy ul. Mielczarskiego na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 84/2012
  z dnia 23 marca 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Sławnie przy ul. Grunwaldzkiej 20 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 85/2012
  z dnia 30 marca 2012 r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie Nr 86/2012
  z dnia 30 marca 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 87/2012
  z dnia2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Miasto Sławno w 2012 roku.
 • Zarządzenie Nr 88/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 89/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę 
 • Zarządzenie Nr 90/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 91/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 92/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Sławnie przy ul. Grunwaldzkiej 20
 • Zarządzenie Nr 93/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 94/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 95/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 96/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 97/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 98/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 99/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 100/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 101/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 102/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 103/2012
  z dnia 2 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 104/2012
  z dnia 12 kwietnia 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 105/2012
  z dnia 12 kwietnia 2012 r.
  w sprawie ustalenia Instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Miasto Sławno (Beneficjent), oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • Zarządzenie Nr 106/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 107/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 108/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 109/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 110/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 111/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 112/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 113/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 114/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 115/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 116/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 117/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 118/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 119/2012
  z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 120/2012
  z dnia 18 kwietnia 2012 r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 121/2012
  z dnia 18 kwietnia 2012 r.
  w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sławnie oceny zasobów pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 122/2012
  z dnia 23 kwietnia 2012 r.
  w sprawie nadania numeru nieruchomości 
 • Zarządzenie Nr 123/2012
  z dnia 24 kwietnia 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Sławnie przy ulicy Grottgera 28 na rzecz najemcy tego lokalu
 • Zarządzenie Nr 124/2012
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielia ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 125/2012
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 126/2012
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie za 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 127/2012
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 128/2012
  z dnia 27 kwietnia 2012 r.
  w sprawie oddania w najem likalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Zarządzenie Nr 129/2012
  z dnia 2 maja 2012 r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 130/2012
  z dnia 2 maja 2012 r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 131/2012
  z dnia 2 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 132/2012
  z dnia 2 maja 2012 r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 133/2012
  z dnia 7 maja 2012 r.
  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sławno za 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 134/2012
  z dnia 9 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Zarządzenie Nr 135/2012
  z dnia 9 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 136/2012
  z dnia 10 maja 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 137/2012
  z dnia 17 maja 2012 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy oraz jej odpracowania.
 • Zarządzenie Nr 138/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 139/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 591/7 (obr. 003) o pow. 555m2 położonej w Sławnie przy ul. Filtrowej.
 • Zarządzenie Nr 140/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 702 (obr. 002) o pow. 293m2 położonej w Sławnie przy ul. Grottgera 12.
 • Zarządzenie Nr 141/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 474/3 (obr. 002) o pow. 237m2 położonej w Sławnie przy ul. Bolesława Chrobrego.
 • Zarządzenie Nr 142/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 281/6 (obr. 002) o pow. 49m2 położonej w Sławnie przy ul. M. C.Skłodowskiej.
 • Zarządzenie Nr 143/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 144/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 145/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 146/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 147/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 148/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 149/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 150/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 151/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 152/2012
  z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 153/2012
  z dnia 22 maja 2012 r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie Nr 154/2012
  z dnia 22 maja 2012 r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 155/2012
  z dnia 22 maja 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie Nr 156/2012
  z dnia 29 maja 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 157/2012
  z dnia 30 maja 2012 r.
  w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej oraz regulaminu jej działania
 • Zarządzenie Nr 158/2012
  z dnia 30 maja 2012 r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 159/2012
  z dnia 30 maja 2012 r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 160/2012
  z dnia 30 maja 2012 r.
  zmieniające Zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 5 ;lutego 2004 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zmieniające Regulamin trybu pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Zarządzenie Nr 161/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 162/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 163/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 164/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 165/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 166/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 167/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 168/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 169/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 170/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 171/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 172/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 173/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 174/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 58/4 (obr. 003) o pow. 104 m2 położonej w Sławnie obr. 003
 • Zarządzenie Nr 175/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 58/3 (obr. 003) o pow. 114 m2 położonej w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 176/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr dz. 341/19 położonej w Sławnie obr. 002
 • Zarządzenie Nr 177/2012
  z dnia 4 czerwca 2012 r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 178/2012
  z dnia 5 czerwca 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 179/2012
  z dnia 6 czerwca 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 180/2012
  z dnia 14 czerwca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 181/2012
  z dnia 15 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 182/2012
  z dnia 18 czerwca 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 183/2012
  z dnia 19 czerwca 2012 r.
  w sprawie przedłużenia Pani Agnieszce Paszkiewicz powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 184/2012
  z dnia 19 czerwca 2012 r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 185/2012
  z dnia 20 czerwca 2012 r.
  w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oceny zasobów pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 186/2012
  z dnia 25 czerwca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 187/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 188/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 189/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 190/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 191/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 192/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 193/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 194/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 195/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 196/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 197/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 198/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 199/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 200/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 201/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 202/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 203/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 204/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 205/2012
  z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 206/2012
  z dnia 28 czerwca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 207/2012
  z dnia 28 czerwca 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 208/2012
  z dnia 28 czerwca 2012 r.
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021
 • Zarządzenie Nr 209/2012
  z dnia 9 lipca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 210/2012
  z dnia 9 lipca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 211/2012
  z dnia 9 lipca 2012 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 212/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 327 (obr. 002) o pow. 245 m2 położonej w Sławnie przy ul. Rapackiego 22
 • Zarządzenie Nr 213/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 326 (obr. 002) o pow. 191 m2 położonej w Sławnie przy ul. Rapackiego 23
 • Zarządzenie Nr 214/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 215/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 216/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 217/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 218/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 219/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 220/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 221/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 222/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 223/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 224/2012
  z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 225/2012
  z dnia 19 lipca 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 226/2012
  z dnia 19 lipca 2012r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 września w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 227/2012
  z dnia 23 lipca 2012 r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".
 • Zarządzenie Nr 228/2012
  z dnia 24 lipca 2012 r.
  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 lipca 2012 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno
 • Zarządzenie Nr 229/2012
  z dnia 25 lipca 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie Nr 230/2012
  z dnia 31 lipca 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miast na 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 231/2012
  z dnia 2 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 232/2012
  z dnia 2 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 233/2012
  z dnia 2 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 234/2012
  z dnia 2 sierpnia 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie Nr 235/2012
  z dnia 16 sierpnia 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Nr 3 o pow. 85,22 m2 położonego w Sławnie przy ul. Basztowej 21
 • Zarządzenie Nr 236/2012
  z dnia 16 sierpnia 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Nr 3 o pow. 34,96 m2 położonego w Sławnie przy ul. M. C. Skłodowskiej 22
 • Zarządzenie Nr 237/2012
  z dnia 17 sierpnia 2012 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno
 • Zarządzenie Nr 238/2012
  z dnia 20 sierpnia 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miast na 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 239/2012
  z dnia 22 sierpnia 2012 r.
  w sprawie zmiany zmiany Zarządzenia Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 lutego 2012 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 240/2012
  z dnia 22 sierpnia 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie Nr 241/2012, załączniki
  z dnia 24 sierpnia 2012 r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miast Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.
 • Zarządzenie Nr 242/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 39/9 (obr. 003) o pow. 3162 m2 położonej w Sławnie przy ul. Dworcowej
 • Zarządzenie Nr 243/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 871/1 (obr. 003) o pow. 85 m2 położonej w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 244/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 245/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 246/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 247/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 248/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 249/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 250/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 251/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 252/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 253/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 254/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 255/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 256/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 257/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 258/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 259/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 260/2012
  z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 261/2012, załącznik nr1
  z dnia 31 sierpnia 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 262/2012, załącznik nr1, załącznik nr2
  z dnia 12 września 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 263/2012, załącznik nr1, załącznik nr2, załącznik nr3, załącznik nr4, załącznik nr5
  z dnia 24 września 2012 r.
  w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
 • Zarządzenie Nr 264/2012
  z dnia 24 września 2012 r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 265/2012
  z dnia 24 września 2012 r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 266/2012
  z dnia 24 września 2012 r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 267/2012
  z dnia 24 września 2012 r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 268/2012
  z dnia 24 września 2012 r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 269/2012
  z dnia 26 września 2012 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 270/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Basztowej 21
 • Zarządzenie Nr 271/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 przy ul. M.C. Skłodowskiej 22
 • Zarządzenie Nr 272/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 273/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 274/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 275/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 276/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 277/2012
  z dnia 03 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 278/2012
  z dnia 04 października 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 279/2012
  z dnia 05 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 280/2012
  z dnia 11 października 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Sławnie przy ul. Matejki 14 na rzecz najemcy tego lokalu
 • Zarządzenie Nr 281/2012
  z dnia 11 października 2012 r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 22 położonego w Sławnie przy ul. Basztowej 5 na rzecz najemcy tego lokalu
 • Zarządzenie Nr 282/2012
  z dnia 15 października 2012 r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 283/2012
  z dnia 16 października 2012 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
 • Zarządzenie Nr 284/2012
  z dnia 16 października 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 285/2012
  z dnia 16 października 2012 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy oraz jego odpracowania
 • Zarządzenie Nr 286/2012
  z dnia 16 października 2012 r.
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok Robertowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 287/2012
  z dnia 16 października 2012 r.
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok Alicji Chadrysiak Członkowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 288/2012
  z dnia 16 października 2012 r.
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok Wojciechowi Ludwikowskiemu Prezesowi Zarządu "Wodociągi i Kanalizacja" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 289/2012
  z dnia 17 października 2012 r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 290/2012
  z dnia 17 października 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 291/2012
  z dnia 22 października 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 292/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 293/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 294/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 295/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 296/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 297/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 298/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 299/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 300/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 301/2012
  z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki Nr 323/13 (obr. 002) o pow. 88m2 położonej w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 302/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 303/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 304/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 305/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 306/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 307/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 308/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 309/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 310/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 311/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 312/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 313/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 314/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 315/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 316/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 317/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 318/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 319/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 320/2012
  z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 321/2012
  z dnia 14 listopada 2012 r.
  w sprawie ustanowienia służebności przechodu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 323/11 obręb 002 ewidencji gruntów i budynków Miasta Sławno.
 • Zarządzenie nr 322/2012
  z dnia 14 listopada 2012 r.
  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Zarządzenie nr 323/2012
  z dnia 20 listopada 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 324/2012
  z dnia 20 listopada 2012 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miasto Sławno.
 • Zarządzenie nr 325/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 326/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 327/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 328/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 329/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 330/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 331/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 332/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 333/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 334/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 335/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 336/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 337/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 339/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 340/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 341/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 342/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 343/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 344/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 345/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 346/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie nr 347/2012
  z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 348/2012
  z dnia 30 listopada 2012 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku.
 • Zarządzenie nr 349/2012
  z dnia 5 grudnia 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 350/2012
  z dnia 5 grudnia 2012 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie nr 351/2012
  z dnia 10 grudnia 2012 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 352/2012
  z dnia 14 grudnia 2012 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku.
 • Zarządzenie nr 353/2012
  z dnia 14 grudnia 2012 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 12 kwietnia 2012 r.
 • Zarządzenie nr 354/2012
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Robertowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie nr 355/2012
  z dnia 31 grudnia 2012 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie nr 356/2012
  z dnia 31 grudnia 2012 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 16 czerwca 2003 roku.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-02-02 11:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Skibiński Wojciech
(2019-02-19 14:42:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki