NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

 
NAZWA SPRAWY:
Rejestracja niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum przez Burmistrza Miasta Sławno
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   Wniosek o zgłoszenie do ewidencji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sławno powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, szkołę podstawową lub gimnazjum, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wskazanie daty rozpoczęcia funkcjonowania;
3) wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających:
          - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
          - realizację innych zadań statutowych,
          - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami
4) statut przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum;
5) dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum;
6) adres właściwego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik.
 
2.   Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum ubiegającego się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 
3.   W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności należy dołączyć postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
o wydaniu opinii dotyczącej nadania uprawnień szkoły publicznej.
 
OPŁATY: nie podlega opłacie
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sławno.
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku organ ewidencyjny wydaje decyzję o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
W przypadku niespełnienia warunków uzyskania wpisu organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy nadania uprawnień szkoły publicznej lub odmowy wpisu do ewidencji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych, służy odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławno.
 
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Spraw Społecznych i Edukacji, pokój nr 31, tel. 059 810 3051 wew. 29.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sławnie ul. M.C. Skłodowskiej 9, pokój nr 36.
 
 
PODSTAWA PRAWNA SPRAWY:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-03-14 11:11:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-08-22 12:14:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki