Zarządzenia 2011

 • Zarządzenie Nr 1/2011
  z dnia 5 stycznia 2011r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 2/2011
  z dnia 5 stycznia 2011r.
  w sprawie powierzenia do wykonania w 2011 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy.
 • Zarządzenie Nr 3/2011
  z dnia 12 stycznia 2011r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.090.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".
 • Zarządzenie Nr 4/2011
  z dnia 14 stycznia 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 5/2011
  z dnia 18 stycznia 2011r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 6/2011
  z dnia 18 stycznia 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 7/2011
  z dnia 20 stycznia 2011r.
  w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 8/2011
  z dnia 21 stycznia 2011r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 9/2011
  z dnia 25 stycznia 2011r.
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 10/2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie Nr 11/2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek 14/2 i 14/3 położonej w obrębie 1 Miasta Sławno o łącznej powierzchni 4,7994 ha.
 • Zarządzenie Nr 12/2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 21/30 położonej w obrębie nr 3 Miasta Sławno o powierzchni 0,8473 ha.
 • Zarządzenie Nr 13/2011
  z dnia 31 stycznia 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 14/2011
  z dnia 1 lutego 2011r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 15/2011
  z dnia 1 lutego 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie. 
 • Zarządzenie Nr 16/2011
  z dnia 2 lutego 2011r.
  w sprawie przedłożenia "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sławno w 2010 roku".
 • Zarządzenie Nr 17/2011
  z dnia 4 lutego 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 18/2011
  z dnia 7 lutego 2011r.
  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie wspierania realizacji zadania publicznego w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 19/2011
  z dnia 9 lutego 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 20/2011
  z dnia 9 lutego 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 21/2011
  z dnia 9 lutego 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 22/2011
  z dnia 9 lutego 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 23/2011
  z dnia 14 lutego 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 24/2011
  z dnia 14 lutego 2011r.
  w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 25/2011
  z dnia 14 lutego 2011r.
  w sprawie zgłoszenia kandydata Miasta Sławno na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 26/2011
  z dnia 15 lutego 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 27/2011
  z dnia 15 lutego 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 28/2011
  z dnia 16 lutego 2011r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 29/2011
  z dnia 16 lutego 2011r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 30/2011
  z dnia 2 marca 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 31/2011
  z dnia 10 marca 2011 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 32/2011
  z dnia 11 marca 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 33/2011
  z dnia 11 marca 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 34/2011
  z dnia 11 marca 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Sławnie przy ulicy Rapackiego 3 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 35/2011
  z dnia 11 marca 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Sławnie przy ulicy Rapackiego 3 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 36/2011
  z dnia 11 marca 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Sławnie przy ulicy Rapackiego 3 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 37/2011
  z dnia 14 marca 2011r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Sławno w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 38/2011
  z dnia 14 marca 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 39/2011
  z dnia 21 marca 2011r.
  w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2011 roku. 
 • Zarządzenie Nr 40/2011
  z dnia 21 marca 2011r.
  w sprawie przedstawienia  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Sławno za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia.
 • Zarządzenie Nr 41/2011
  z dnia 28 marca 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 42/2011
  z dnia 28 marca 2011r.
  w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 43/2011
  z dnia 28 marca 2011r.
  w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 44/2011
  z dnia 28 marca 2011r.
  w sprawie określenia rodzajów przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 45/2011
  z dnia 31 marca 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 46/2011
  z dnia 8 kwietnia 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 47/2011
  z dnia 12 kwietnia 2011r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 48/2011
  z dnia 12 kwietnia 2011r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie za 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 49/2011
  z dnia 18 kwietnia 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 50/2011
  z dnia 18 kwietnia 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 51/2011
  z dnia 18 kwietnia 2011r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 52/2011
  z dnia 28 kwietnia 2011r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy oraz jego odpracowania. 
 • Zarządzenie Nr 53/2011
  z dnia 6 maja 2011r.
  w sprawie przedłużenia Panu Henrykowi Kudźmie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 54/2011
  z dnia 6 maja 2011r.
  w sprawie przedłużenia Pani Annie Hruzd powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 55/2011
  z dnia 6 maja 2011r.
  w sprawie przedłużenia Pani Jolancie Tilak powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 56/2011
  z dnia 6 maja 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 57/2011
  z dnia 9 maja 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 58/2011
  z dnia 9 maja 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 59/2011
  z dnia 9 maja 2011r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 60/2011
  z dnia 9 maja 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 61/2011
  z dnia 12 maja 2011r.
  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sławno za 2010 rok.
 • Zarządzenie nr 62/2011
  z dnia 16 maja 2011r.
  w sprawie przyznania dodatku specjalnego pracownikowi Urzędu Miejskiego w Sławnie zatrudnionemu na podstawie powołania - Skarbnikowi Miasta, Danucie Borowskiej.
 • Zarządzenie nr 63/2011
  z dnia 19 maja 2011r.
  w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wojciechowi Ludwikowskiemu Prezesowi Zarządu "Wodociągi i Kanalizacja" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie nr 64/2011
  z dnia 19 maja 2011r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2010 Burmistrza Miasta Sławno
 • Zarządzenie Nr 65/2011
  z dnia 19 maja 2011r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno
  z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 66/2011
  z dnia 23 maja 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 
 • Zarządzenie Nr 67/2011
  z dnia 23 maja 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 
 • Zarządzenie Nr 68/2011
  z dnia 23 maja 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę. 
 • Zarządzenie Nr 69/2011
  z dnia 23 maja 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
 • Zarządzenie Nr 70/2011
  z dnia 25 maja 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. 
 • Zarządzenie Nr 71/2011
  z dnia 27 maja 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 72/2011
  z dnia 30 maja 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 73/2011
  z dnia 6 czerwca 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 74/2011
  z dnia 8 czerwca 2011r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna".
 • Zarządzenie Nr 75/2011
  z dnia 8 czerwca 2011r.
  w sprawie zniesienia współwłasności części wspólnych w bydunku położonym przy ulicy Jana Matejki 4.
 • Zarządzenie Nr 76/2011
  z dnia 10 czerwca 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 77/2011
  z dnia 10 czerwca 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 78/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 421/5 (obr. 002) o pow. 990 m2 położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej
 • Zarządzenie Nr 79/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 421/7 (obr. 002) o pow. 990 m2 położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej
 • Zarządzenie Nr 80/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nie ograniczonego działki nr 421/10 (obr. 002) o pow. 920 m2 położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej
 • Zarządzenie Nr 81/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 421/11 (obr. 002) o pow. 986 m2 położonej w Sławnie przy Al. Zachodniej
 • Zarządzenie Nr 82/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 421/12 (obr. 002) o pow. 1155 m2 położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej
 • Zarządzenie Nr 83/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 421/13 (obr. 002) o pow. 965 m2 położonej w Sławnie przy Al. Zachodniej
 • Zarządzenie Nr 84/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 846 i 847/1 (obr. 003) o łącznej pow. 695 m2 położone w Sławnie przy ul. Filtrowej
 • Zarządzenie Nr 85/2011
  z dnia 13 czerwca 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 221/10 (obr. 003) o pow. 3625 m2 położonej w Sławnie przy ul. Polanowskiej
 • Zarządzenie Nr 86/2011
  z dnia 11 czerwca 2011r.
  przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Wojciechowi Ludwikowskiemu Prezesowi Zarządu "Wodociągi i Kanalizacja" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 87/2011
  z dnia 15 czerwca 2011r.
  w sprawie określenia liczby miejsc i oddziałów w Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 88/2011
  z dnia 15 czerwca 2011r.
  w sprawie określenia liczby miejsc i oddziałów w Przedszkolu Nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 89/2011
  z dnia 16 czerwca 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 90/2011
  z dnia 22 czerwca 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 91/2011
  z dnia 27 czerwca 2011r.
  w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska Wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 92/2011
  z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2011 roku. rozporządzeniezałączniki: wzór oferty; wzór umowy; wzór sprawozdania.
 • Zarządzenie Nr 93/2011
  z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 94/2011
  z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 95/2011
  z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 96/2011
  z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 97/2011
  z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 98/2011
  z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 99/2011
  z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 100/2011
  z dnia 30 czerwca 2011r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 101/2011
  z dnia 1 lipca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 102/2011
  z dnia 1 lipca 2011r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 103/2011
  z dnia 1 lipca 2011r.
  w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miejskiego w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 104/2011
  z dnia 1 lipca 2011r.
  w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miejskiego w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 105/2011
  z dnia 1 lipca 2011r.
  do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Zarządzenie Nr 105a/2011
  z dnia 1 lipca 2011r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 105b/2011
  z dnia 1 lipca 2011r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 106/2011
  z dnia 5 lipca 2011r.
  do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Zarządzenie Nr 107/2011
  z dnia 7 lipca 2011r.
  przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Robertowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 108/2011
  z dnia 7 lipca 2011r.
  przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Alicji Chadrysiak Członkowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 109/2011
  z dnia 11 lipca 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 110/2011
  z dnia 11 lipca 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości  w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 111/2011
  z dnia 12 lipca 2011r.
  w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska Wicedyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 112/2011
  z dnia 20 lipca 2011r.
  W sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Sławno w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 113/2011
  z dnia 22 lipca 2011r.
  w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Gminy Miasto Sławno do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 114/2011
  z dnia 22 lipca 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 115/2011
  z dnia 22 lipca 2011r.
  w sprawie określenia liczby miejsc i oddziałów w Przedszkolu Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 116/2011
  z dnia 29 lipca 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 117/2011
  z dnia 29 lipca 2011r.
  w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Miasto Sławno w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 118/2011
  z dnia 1 sierpnia 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 119/2011
  z dnia 5 sierpnia 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 120/2011
  z dnia 9 sierpnia 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 121/2011
  z dnia 9 sierpnia 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 122/2011
  z dnia 12 sierpnia 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 123/2011
  z dnia 22 sierpnia 2011r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 124/2011
  z dnia 23 sierpnia 2011r.
  w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 125/2011
  z dnia 24 sierpnia 2011r.
  w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska Wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 127/2011
  z dnia 31 sierpnia 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 128/2011
  z dnia 1 września 2011r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r."
 • Zarządzenie Nr 129/2011
  z dnia 1 września 2011r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno
 • Zarządzenie Nr 130/2011
  z dnia 1 września 2011r.
  w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Zarządzenie Nr 131/2011
  z dnia 5 września 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 132/2011
  z dnia 6 września 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 133/2011
  z dnia 6 września 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 134/2011
  z dnia 6 września 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 135/2011
  z dnia 6 września 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego o pow. 28,97 m2 położonego w Sławnie przy ul. Basztowej 21.
 • Zarządzenie Nr 136/2011
  z dnia 6 września 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego o pow. 117,80 m2 położonego w Sławnie przy ul. Kopernika 3b.
 • Zarządzenie Nr 137/2011
  z dnia 6 września 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego o pow. 45,20 m2 położonego w Sławnie przy ul. Kopernika 3.
 • Zarządzenie Nr 138/2011
  z dnia 6 września 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego o pow. 70,92 m2 położonego w Sławnie przy ul. Moniuszki 1.
 • Zarządzenie Nr 139/2011
  z dnia 14 września 2011r.
  w sprawie powołania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zarządzenie Nr 139A/2011
  z dnia 15 września 2011r.
  w sprawie uchylenia Zarządzenia 139/2011 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 14 września 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 140/2011
  z dnia 20 września 2011r.
  w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 141/2011
  z dnia 19 września 2011r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 142/2011
  z dnia 19 września 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 143/2011
  z dnia 20 września 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr dz. 492/3 położonej w Sławnie obr 003.
 • Zarządzenie Nr 144/2011
  z dnia 20 września 2011r.
  w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 323/11 obręb 002 ewidencji gruntów m. Sławno.
 • Zarządzenie Nr 145/2011
  z dnia 22 września 2011r.
  w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 146/2011
  z dnia 27 września 2011r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 147/2011
  z dnia 30 września 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 148/2011
  z dnia 5 października 2011r.
  w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 149/2011
  z dnia 5 października 2011r.
  w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno z zastosowaniem bonifikaty 99%.
 • Zarządzenie Nr 150/2011
  z dnia 7 października 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 151/2011
  z dnia 11 października 2011r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 151/2011
 • Zarządzenie Nr 152/2011
  z dnia 13 października 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 19 położonego w Sławnie przy ul. Jedności Narodowej 1-3 na rzecz najemcy tego lokalu. 
 • Zarządzenie Nr 153/2011
  z dnia 14 października 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 154/2011
  z dnia 17 października 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 155/2011
  z dnia 17 października 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 156/2011
  z dnia 17 października 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 157/2011
  z dnia 17 października 2011r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość składającą się z działek nr 98/2 i 97/5 o łącznej pow. 720 m2 oraz udział 1/4 w działce nr 97/1 o pow. 302 m2 (obr. 003) stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w Sławnie przy ul. Koszalińskiej.
 • Zarządzenie Nr 158/2011
  z dnia 17 października 2011r.
  zmieniające zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 159/2011
  z dnia 18 października 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 160/2011
  z dnia 28 października 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 161/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 162/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 163/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 164/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 165/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 166/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 167/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 168/2011
  z dnia 2 listopada 2011r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 169/2011
  z dnia 4 listopada 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 170/2011
  z dnia 10 listopada 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ulicy Rapackiego 4-5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 171/2011
  z dnia 10 listopada 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Sławnie przy ulicy Rapackiego 8 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 172/2011
  z dnia 10 listopada 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ulicy Rapackiego 3 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 173/2011
  z dnia 10 listopada 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1A położonego w Sławnie przy ulicy Sempołowskiej 5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 174/2011
  z dnia 14 listopada 2011r.
  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Zarządzenie Nr 175/2011
  z dnia 14 listopada 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 176/2011
  z dnia 18 listopada 2011r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 177/2011
  z dnia 18 listopada 2011r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.  
 • Zarządzenie Nr 178/2011
  z dnia 23 listopada 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 179/2011
  z dnia 24 listopada 2011r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 180/2011
  z dnia 25 listopada 2011r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 181/2011
  z dnia 29 listopada 2011r.
  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 182/2011
  z dnia 30 listopada 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 183/2011
  z dnia 2 grudnia 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ul. Rapackiego 8 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 184/2011
  z dnia 2 grudnia 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 6 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 185/2011
  z dnia 5 grudnia 2011r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 186/2011
  z dnia 6 grudnia 2011r.
  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Zarządzenie Nr 187/2011
  z dnia 8 grudnia 2011r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miasto Sławno.
 • Zarządzenie Nr 188/2011
  z dnia 12 grudnia 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 189/2011
  z dnia 15 grudnia 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Sławnie przy ul. Gdańskiej 1 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 190/2011
  z dnia 15 grudnia 2011r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 16 położonego w Sławnie przy ul. Basztowej 5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 191/2011
  z dnia 15 grudnia 2011r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 192/2011
  z dnia 23 grudnia 2011r.
  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie Nr 193/2011
  z dnia 28 grudnia 2011r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 194/2011
  z dnia 28 grudnia 2011r.
  w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 195/2011
  z dnia 30 grudnia 2011r.
  w sprawie utworzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i Przemocy
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-01-25 12:45:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2017-08-09 10:40:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki