Zarządzenia 2010

 • Zarządzenie Nr 1/2010
  z dnia 4 stycznia 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 2-1/2010
  z dnia 4 stycznia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 2-2/2010
  z dnia 7 stycznia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 2-3/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 2-4/2010
  z dnia 22 stycznia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 3/2010
  z dnia 4 stycznia 2010r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 4-1/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 23 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-2/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ul. Rapackeigo 9 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-3/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Sławnie przy ul. Mielczarskiego 3 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-4/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 25 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-5/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Sławnie przy ul. Mieszka I 13 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-6/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Sławnie przy ul. B. Prusa 5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-7/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Sławnie przy ul. Bolesława Chrobrego 6 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-8/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ul. Bolesława Chrobrego 24 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-9/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-10/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-11/2010
  z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Sławnie przy ul. Gdańskiej 17 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 4-12/2010
  z dnia 14 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 29 na rzecz najemcy.
 • Zarządzenie Nr 5/2010
  z dnia 19 stycznia 2010r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2010r.
 • Zarządzenie Nr 6/2010
  z dnia 20 stycznia 2010r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno 45/2006 z dnia 24 października 2006r. dotyczącego zatwierdzenia miejsc targowych na terenie miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 7/2010
  z dnia 25 stycznia 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 8/2010
  z dnia 29 stycznia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczone geodezyjnie nr dz. 169/5, 173, 1014/1 o łącznej pow. 0,1674 ha położone w Sławnie przy ul. Gdańskiej.
 • Zarządzenie Nr 9/2010
  z dnia 29 stycznia 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 9A/2010
  z dnia 29 stycznia 2010r.
  w sprawie: powierzenia do wykonania w 2010 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, a takzę określenia zasad rozliczania i wynagradzania z realizacji zadań użyteczności publicznej.
 • Zarządzenie Nr 10/2010
  z dnia 2 lutego 2010r.
  w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w roku 2010.
 • Zarządzenie Nr 11/2010
  z dnia 5 lutego 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 12/2010
  z dnia 8 lutego 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 13/2010
  z dnia 11 lutego 2010r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Sławnie przy ul. Leśnej 5 na rzecz najemcy.
 • Zarządzenie Nr 14/2010
  z dnia 11 lutego 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Sławnie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 3 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 14A/2010 - UCHYLONE
  z dnia 11 lutego 2010r.
  w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Sławnie związanych z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek oraz wydawaniem kserokopii dokumentów w innych trybach.
 • Zarządzenie Nr 15/2010
  z dnia 15 lutego 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 16/2010
  z dnia 11 lutego 2010r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 7 stycznia 2009r.
 • Zarządzenie Nr 17/2010
  z dnia 26 lutego 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 18/2010
  z dnia 26 lutego 2010r.
  w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Sławno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 • Zarządzenie Nr 19/2010
  z dnia 2 marca 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.000.000,00 PLN.
 • Zarządzenie Nr 20/2010
  z dnia 2 marca 2010r.
  w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Robertowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 21/2010
  z dnia 2 marca 2010r.
  w sprawie wynajmu lokalu.
 • Zarządzenie Nr 22/2010
  z dnia 5 marca 2010r.
  w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miejskiego w Sławnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 • Zarządzenie Nr 23/2010
  z dnia 8 marca 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 24/2010
  z dnia 12 marca 2010r.
  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009r.
 • Zarządzenie Nr 25/2010
  z dnia 24 marca 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 26/2010
  z dnia 29 marca 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
 • Zarządzenie Nr 27/2010
  z dnia 29 marca 2010r.
  w sprawie wysokości środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
 • Zarządzenie Nr 28/2010
  z dnia 31 marca 2010r.
  w sprawie ustalenia Instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych przez Miasto Sławno (Beneficjent), oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 • Zarządzenie Nr 29/2010
  z dnia 1 kwietnia 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 30/2010
  z dnia 6 kwietnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Sławnie przy ul. Grottgera 5 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 31/2010
  z dnia 8 kwietnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 16a na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 32/2010
  z dnia 6 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 33/2010
  z dnia 12 kwietnia 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 34/2010
  z dnia 12 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 35/2010
  z dnia 12 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 
 • Zarządzenie Nr 36/2010
  z dnia 13 kwietnia 2010r.
  w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Wojteczko ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Sławnie. 
 • Zarządzenie Nr 37/2010
  z dnia 13 kwietnia 2010r.
  w sprawie powierzenia Pani Iwonie Bińczyk pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 38/2010
  z dnia 23 kwietnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 504/5 (obr.003) o pow. 92m2 położonej w Sławnie przy ul. B. Prusa.
 • Zarządzenie Nr 39/2010
  z dnia 23 kwietnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 504/6 (obr. 003) o pow. 44m2 położonej w Sławnie przy ul. B. Prusa.
 • Zarządzenie Nr 40/2010
  z dnia 23 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 220/8 (obr. 003) o pow. 88m2 położonej w Sławnie przy ul. Daszyńskiego.
 • Zarządzenie Nr 41/2010
  z dnia 23 kwietnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 877/8 i 879/3 (obr. 002) o łącznej powierzchni 203m2 położone w Sławnie przy ul. Jedności Narodowej.
 • Zarządzenie Nr 42/2010
  z dnia 23 kwietnia 2010r.
  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej geodezyjnie nr 341/18 (obr. 002) o pow. 18m2 położonej w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów.
 • Zarządzenie Nr 43/2010
  z dnia 26 kwietnia 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 44/2010
  z dnia 26 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 45/2010
  z dnia 26 kwietnia 2010r.
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. 
 • Zarządzenie Nr 46/2010
  z dnia 27 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 47/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w roku 2010.
 • Zarządzenie Nr 48/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 49/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie za 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 50/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 51/2010
  z dnia 29 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 52/2010
  z dnia 30 kwietnia 2010r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 53/2010
  z dnia 30 kwietnia 2010r.
  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki położonej w Sławnie przy ul. Moniuszki.
 • Zarządzenie Nr 54/2010
  z dnia 30 kwietnia 2010r.
  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki położonej w Sławnie przy ul. Polanowskiej.
 • Zarządzenie Nr 55/2010
  z dnia 30 kwietnia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 56/2010
  z dnia 04 maja 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 57/2010
  z dnia 05 maja 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 58/2010
  z dnia 07 maja 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 59/2010 zał 1; zał 2; zał 3
  z dnia 14 maja 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 60/2010
  z dnia 17 maja 2010r.
  w sprawie przedłużenia Pani Małgorzacie Król powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 61/2010
  z dnia 25 maja 2010 roku
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Wojciechowi Ludwikowskiemu Prezesowi Zarządu "Wodociągów i Kanalizacji" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 62/2010
  z dnia 26 maja 2010r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 26/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 14 kwietnia 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 63/2010
  z dnia 26 maja 2010r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 24/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 kwietnia 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 64/2010
  z dnia 26 maja 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 65/2010 zał 1; zał 2
  z dnia 31 maja 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 66/2010
  z dnia 31 maja 2010r.
  w sprawie wyznaczenia nauczycieli przedszkoli do zastępowania dyrektorów w przypadku ich nieobecności.
 • Zarządzenie Nr 67/2010
  z dnia 31 maja 2010 r.
  w sparwie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 68/2010
  z dnia 01 czerwca 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 69/2010
  z dnia 01 czerwca 2010r.
  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego Gminy Miasto Sławno do prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010r.
 • Zarządzenie Nr 70/2010
  z dnia 16 czerwca 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 71/2010 zał 1; zał 2
  z dnia 17 czerwca 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 72/2010
  z dnia 18 czerwca 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 73/2010
  z dnia 18 czerwca 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 74/2010
  z dnia 18 czerwca 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 75/2010
  z dnia 18 czerwca 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 76/2010
  z dnia 28 czerwca 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Nr 3 położonego w Sławnie przy ul. Jedności Narodowej.
 • Zarządzenie Nr 77/2010
  z dnia 29 czerwca 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 78/2010
  z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 79/2010
  z dnia 01 lipca 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 •  Zarządzenie Nr 80/2010
  z dnia 02 lipca 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki położonej w Sławnie przy ul. Dworcowej.
 • Zarządzenie Nr 81/2010
  z dnia 02 lipca 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki położonej w Sławnie przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 • Zarządzenie Nr 82/2010
  z dnia 02 lipca 2010r.
  w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 341/18 obr. 002 ewidencji gruntów m. Sławno.
 • Zarządzenie Nr 83/2010
  z dnia 02 lipca 2010r.
  w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 341/18 obr. 002 ewidencji gruntów m. Sławno.
 • Zarządzenie Nr 84/2010
  z dnia 02 lipca 2010r.
  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej geodezyjnie nr 355/2 obr. 002 położonej w Sławnie przy ul. Mieszka I.
 • Zarządzenie Nr 84a/2010zał 1
  z dnia 02 lipca 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 85/2010
  z dnia 07 lipca 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Zarządzenie Nr 86/2010
  z dnia 12 lipca 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 87/2010
  z dnia 12 lipca 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 88/2010 zał 1; zał 2
  z dnia 27 lipca 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 89/2010
  z dnia 02 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 90/2010
  z dnia 02 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 91/2010
  z dnia 02 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 92/2010
  z dnia 02 sierpnia 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 93/2010
  z dnia 11 sierpnia 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 94/2010
  z dnia 11 sierpnia 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 95/2010
  z dnia 12 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 96/2010
  z dnia 12 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 97/2010
  z dnia 12 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) Nr 12 położonego w Sławnie przy ul. Wojska Polskiego 3.
 • Zarządzenie Nr 98/2010
  z dnia 12 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Nr 13 położonego w Sławnie przy ul. Wojska Polskiego 3.
 • Zarządzenie Nr 99/2010
  z dnia 20 sierpnia 2010r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.
 • Zarządzenie Nr 100/2010
  z dnia 23 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 101/2010
  z dnia 23 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 102/2010
  z dnia 23 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 103/2010
  z dnia 23 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 104/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 105/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 106/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 107/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 108/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Sławnie przy ul. Chełmońskiego.
 • Zarządzenie Nr 109/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki położonej w Sławnie przy ul. Chełmońskiego.
 • Zarządzenie Nr 110/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki położonej w Sławnie przy ul. Morskiej.
 • Zarządzenie Nr 111/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego.
 • Zarządzenie Nr 112/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Sławnie przy ul. Kruczkowskiego.
 • Zarządzenie Nr 113/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Sławnie przy ul. Kruczkowskiego.
 • Zarządzenie Nr 114/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki położone w Sławnie przy ul. Słowackiego.
 • Zarządzenie Nr 115/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Sławnie przy ul. Grottgera 28 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 116/2010
  z dnia 30 sierpnia 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 117/2010
  z dnia 31 sierpnia 2010r.
  w sprawie regulaminu funkcjonowania serwisu internetowego "Pytania do burmistrza".
 • Zarządzenie Nr 118/2010
  z dnia 31 sierpnia 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 119/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 61/2 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej część ulicy I Pułku Ułanów w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 120/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 418 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej część ulicy Fryderyka Chopina.
 • Zarządzenie Nr 121/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 606 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej część ulicy Adama Mickiewicza.
 • Zarządzenie Nr 122/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 194 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej część ulicy Kąpielowej.
 • Zarządzenie Nr 123/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 1051 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej drogę wewnętrzną.
 • Zarządzenie Nr 124/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 1021 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej drogę wewnętrzną.
 • Zarządzenie Nr 125/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 854/1 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej część ulicy Kościelnej.
 • Zarządzenie Nr 126/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 908 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej ulicę Henryka Sienkiewicza.
 • Zarządzenie Nr 127/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 906 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej Plac Wolności.
 • Zarządzenie Nr 128/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 1035 położonej w obr. 002 Miasta Sławno stanowiącej część ulicy Marii Dąbrowskiej.
 • Zarządzenie Nr 129/2010
  z dnia 02 września 2010r.
  w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 82/6 i 82/7 położonej w obr. 003 Miasta Sławno stanowiącej element skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Aleksandra Fredry oraz chodnika i pasa zieleni.
 • Zarządzenie Nr 130/2010
  z dnia 03 września 2010r.
  w sprawie określenia skrótu pisowni nazwy ulicy w informatycznych systemach ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Zarządzenie Nr 131/2010
  z dnia 06 września 2010r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miasto Sławno.
 • Zarządzenie Nr 132/2010
  z dnia 06 września 2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 52b/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 12 sierpnia 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 133/2010
  z dnia 08 września 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 134/2010
  z dnia 13 września 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 135/2010
  z dnia 13 września 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 136/2010
  z dnia 13 września 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 137/2010
  z dnia 14 września 2010 roku
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 138/2010
  z dnia 14 września 2010r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 16 czerwca 2003 r.
 • Zarządzenie Nr 139/2010
  z dnia 14 września 2010r.
  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 16 na rzecz najemcy tego lokalu.
 • Zarządzenie Nr 140/2010
  z dnia 16 września 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 141/2010
  z dnia 17 września 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 142/2010
  z dnia 20 września 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 143/2010
  z dnia 21 września 2011r.
  w sprawie wprowadzenia "Procedur audytu wewnętrznego", "Karty audytu wewnętrznego" oraz "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego" w Urzędzie Miejskim w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 144/2010
  z dnia 27 września 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 145/2010
  z dnia 27 września 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • Zarządzenie Nr 146/2010
  z dnia 30 września 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 147/2010
  z dnia 30 września 2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 52b/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 12 sierpnia 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 148/2010
  z dnia 30 września 2010r.
  w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 149/2010
  z dnia 19 października 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 150/2010
  z dnia 25 października 2010r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 151/2010
  z dnia 29 października 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 152/2010
  z dnia 2 listopada 2010 r.
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
 • Zarządzenie Nr 153/2010
  z dnia 2 listopada 2010 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczoną geodezyjnie nr dz. 627/1 o pow. 239m2 położoną w Sławnie przy ul. Mickiewicza
 • Zarządzenie Nr 154/2010
  z dnia 2 listopada 2010 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 725/1 (obr. 002) o pow. 51m2 położonej w Sławnie przy ul. Basztowej
 • Zarządzenie Nr 155/2010
  z dnia 2 listopada 2010 r.
  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 421/8 (obr. 002) o pow. 791m2 położonej w Sławnie przy Alei Zachodniej
 • Zarządzenie Nr 156/2010
  z dnia 10 listopada 2010r.
  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 • Zarządzenie Nr 157/2010
  z dnia 10 listopada 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 158/2010
  z dnia 15 listopada 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 159/2010
  z dnia 15 listopada 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 160/2010
  z dnia 22 listopada 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 161/2010
  z dnia 23 listopada 2010r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 162/2010
  z dnia 23 listopada 2010r.
  w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sławnie i jednostkach organizacyjnych miasta Sławno oraz zasad jej koordynacji
 • Zarządzenie Nr 163/2010
  z dnia 23 listopada 2010r.
  w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Robertowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 165/2010
  z dnia 29 listopada 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 166/2010
  z dnia 30 listopada 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 167/2010
  z dnia 2 grudnia 2010r.
  w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Gminy Miasta Sławno powołanego do prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 168/2010
  z dnia 3 grudnia 2010r.
  w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sławno
 • Zarządzenie Nr 169/2010
  z dnia 6 grudnia 2010r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy Miasto Sławno do prac związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 170/2010
  z dnia 7 grudnia 2010 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie. - załącznik do Zarządzenia 170/2010 r.
 • Zarządzenie Nr 171/2010
  z dnia 9 grudnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 172/2010
  z dnia 9 grudnia 2010r.
  w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 173/2010
  z dnia 10 grudnia 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 174/2010
  z dnia 10 grudnia 2010r.
  w sprawie oddania w dzierżawę
 • Zarządzenie Nr 175/2010
  z dnia 15 grudnia 2010r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 176/2010
  z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Sławno w 2011 roku - załącznik do Zarządzenie 176/2010 r.

   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2010-01-21 12:31:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2017-08-09 10:24:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki