Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

1. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
  • Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) -
    w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

2. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
  • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie - do 30 dni.

4. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

5. UWAGI:

  • Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
  • Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
  • Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony.

Podstawa prawna: art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 poz. 1460 z późn. zm ) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018. poz. 2224 z późn. zm).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-11-05 07:13:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:28:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki