Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze
środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Miasta Sławno, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Sławno, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8.081zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,                  w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów


Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Wypełniony formularz informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).
 3. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy.
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy.
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 5. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS, kserokopia REGON w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 1. Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 2. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pokój nr 31, tel. 59 810 00 50

Do pobrania:

1.    Wniosek o dofinansowanie
- załącznik nr 1 oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
- załącznik nr 2 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
- załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
      - Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza
 

2.    Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-08-08 14:23:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Skibiński Wojciech
(2018-11-09 07:33:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki