Zarządzenia 2005

 • Zarządzenie Nr 1/2005
  z dnia 10 stycznia 2005 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2005 r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 2/2005
  z dnia 10 stycznia 2005 r.
  w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 3/2005
  z dnia 18 stycznia 2005 r.
  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta, planu finansowgo zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu finansowego zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 4/2005
  z dnia 28 stycznia 2005 r.
  w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 5/2005
  z dnia 28 stycznia 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 6/2005
  z dnia 4 lutego 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni gazowej w Przedszkolu Nr 3 w Sławnie przy ul. Filtrowej 1.
 • Zarządzenie Nr 7/2005
  z dnia 10 lutego 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 8/2005
  z dnia 16 lutego 2005 r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalnośćpożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 9/2005
  z dnia 16 lutego 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Nr 10/2005
  z dnia 18 lutego 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 11/2005
  z dnia 28 lutego/2005
  zmieniające Zarządzenie Nr 73/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 31 grudnia 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 12/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 13/2005
  z dnia 3 marca 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni gazowej w Przedszkolu Nr 3 w Sławnie przy ul. Filtrowej 1.
 • Zarządzenie Nr 14/2005
  z dnia 18 marca 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 15/2005
  z dnia 22 marca 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 1 lipca 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 16/2005
  z dnia 29 marca 2005 r.
  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.
 • Zarządzenie Nr 17/2005
  z dnia 31 marca 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 18/2005
  z dnia 6 kwietnia 2005 r.
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 • Zarządzenie Nr 19/2005
  z dnia 21 kwietnia 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Modernizację dróg miejskich Sławna, tj. ul. Prusa, Daszyńskiego i Gierymskiego.
 • Zarządzenie Nr 20/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 21/2005
  z dnia 31 maja 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 16 czerwca 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 22/2005
  z dnia 31 maja 2005 r.
  w sprawie przyznawania pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego.
 • Zarządzenie Nr 23/2005
  z dnia 3 czerwca 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 8/2005 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 16 lutego 2005 roku.
 • Zarządzenie Nr 24/2005
  z dnia 8 czerwca 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 25/2005
  z dnia 20 czerwca 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 26/2005
  z dnia 20 czerwca 2005 r.
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2005 r. przetargu na zbycie działki oznaczonej geodezyjnie nr 205 o pow. 1202 m2 położonej w obrębie 001 ewidencji gruntów miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 27/2005
  z dnia 30 czerwca 2005 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2004 rok.
 • Zarządzenie Nr 28/2005
  z dnia 30 czerwca 2005 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury za 2004 rok.
 • Zarządzenie Nr 29/2005
  z dnia 30 czerwca 2005 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 30/2005
  z dnia 19 lipca czerwca 2005 r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej.
 • Zarządzenie Nr 31/2005
  z dnia 19 lipca 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2005 roku.
 • Zarządzenie Nr 32/2005
  z dnia 19 lipca 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 50/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 22 listopada 2004 w sprawie nadania RegulaminuKontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Sławnie i uchylające Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławno Nr 3/2004 z dnia 7 stycznia 2004 w sprawie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 33/2005
  z dnia 29 lipca 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 33a/2005
  z dnia 1 sierpnia 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 34/2005
  z dnia 11 sierpnia 2005 r.
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2005 roku przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Sławnie oznaczonych geodezyjne nr dz. 847/2 i 848 przy ul. Filtrowej 24, 850/1 i 848 przy ul. Filtrowej 26, 850/2 i 851 przy ul. Filtrowej 28 oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Grottgera 8/4.
 • Zarządzenie Nr 35/2005
  z dnia 19 sierpnia 2005 r.
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 19 sierpnia 2005 roku rokowań na zbycie działki nr 44/1 położonej w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 5a, oraz przetargów nieograniczonych na dzierżawę terenów na cele ogrodniczo - warzywne.
 • Zarządzenie Nr 36/2005
  z dnia 26 sierpnia 2005 r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku.
 • Zarządzenie Nr 37/2005
  z dnia 31 sierpnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 38/2005
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 39/2005
  z dnia 14 września 2005 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 41/2005
  z dnia 31 sierpnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 42/2005
  z dnia 21 września 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 43/2005
  z dnia 26 września 2005 r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w jednostce organizacyjnej Miasta Sławno - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 44/2005
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 45/2005
  z dnia 3 października 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę budynku przy ul. Mielczarskiego 1 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 46/2005
  z dnia 7 października 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 46a/2005
  z dnia 21 października 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 47/2005
  z dnia 7 października 2005 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 47a/2005
  z dnia 7 października 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 48/2005
  z dnia 21 października 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 49/2005
  z dnia 24 października 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont dachu w budynku przy ul. Mielczarskiego 1 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 50/2005
  z dnia 25 października 2005 r.
  o powołaniu komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 51/2005
  z dnia 28 października 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 52/2005
  z dnia 14 listopada 2005 r.
  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 53/2005
  z dnia 17 listopada 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 54/2005
  z dnia 22 listopada 2005 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 55/2005
  z dnia 30 listopada 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 55a/2005
  z dnia 5 grudnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie 56/2005
  z dnia 7 grudnia 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2005 r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 57/2005
  z dnia 7 grudnia 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 58/2005
  z dnia 7 grudnia 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 1 lipca 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 59/2005
  z dnia 9 grudnia 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Zarządzenie Nr 60/2005
  z dnia 12 grudnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 61/2005
  z dnia 21 grudnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 62/2005
  z dnia 23 grudnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 63/2005
  z dnia 30 grudnia 2005 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-03-31 09:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-11-20 11:09:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki