Zarządzenia 2008

 • Zarządzenie Nr 1/2008
  z dnia 02 stycznia 2008 r.
  w sprawie upoważnienia likwidatora Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Sławnie do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Zarządzenie Nr 5/2008
  z dnia 14 stycznia 2008 r.
  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok. 
 • Zarządzenie Nr 6/2008
  z dnia 15 stycznia 2008 r.
  w sprawie określenia liczby miejsc i oddziałów w Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka i w Przedszkolu Nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 7/2008
  z dnia 25 stycznia 2008 r.
  w sprawie określenia zadań, których realizacjia może zostać zlecona organizacjom pozarządowym w 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 8/2008
  z dnia 23 stycznia 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno w dniu 31 stycznia 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 9/2008
  z dnia 4 lutego 2008 r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 10/2008
  z dnia 10 lutego 2008 r.
  w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej Nr działki 338/1 położonej w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 13 w obrębie 002 ewidencji gruntów miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 11/2008
  z dnia 21 lutego 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Sławno w dniu 22 lutego 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 12/2008
  z dnia 21 lutego 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 13/2008
  z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 14/2008
  z dnia 29 lutego 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 14a/2008
  z dnia 3 marca 2008 r.
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie inwestycji pn. Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat.
 • Zarządzenie Nr 15/2008
  z dnia 10 marca 2008 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizyczneji sportu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie dalszego rozwoju dzieci i młodzieży, działania w zakresie kultury.
 • Zarządzenie Nr 16/2008
  z dnia 4 marca 2008 r.
  w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej Nr działki 338/2 położonej w Sławnie przy ul. I pułku Ułanów 13 w obrębie 002 ewidencji gruntów miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 17/2008
  z dnia 05 marca 2008 r.
  w sprawie określenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Sławno.
 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2008
  z dnia 05 marcaa 2008 r.
  w sprawie określenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 18/2008
  z dnia 4 marca 2008 r.
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 19/2008
  z dnia 14 marca 2008 r.
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 20/2008
  z dnia 17 marca 2008 r.
  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 21/2008
  z dnia 21 marca 2008 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno - przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim".
 • Załącznik Nr 22/2008
  z dnia 31 marca 2008 r.
  zmieniające zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 16 czerwca 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 23/2008
  z dnia 9 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 24/2008
  z dnia 10 kwietnia 2008 r.
  w sprawie powołania Gminnego Zaspołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 25/2008
  z dnia 14 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 • Zarządzenie Nr 26/2008
  z dnia 14 kwietnia 2008 r.
  w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.
 • Zarządzenie Nr 27/2008
  z dnia 16 kwietnia 2008 r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Zarządzenie Nr 28/2008
  z dnia 21 kwietnia 2008 r.
  w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej numerem działki 607/2 położonej w Sławnie przy ul. Mickiewicza 9 w obrębie 002 ewidencji gruntów miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 29/2008
  z dnia 21 kwietnia 2008 r.
  w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Sławnie do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Zarządzenie Nr 30/2008
  z dnia 28 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno w dniu 30 kwietnia 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 31/2008
  z dnia 28 kwietnia 2008 r.
  w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Sławno do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Zarządzenie Nr 32/2008
  z dnia 30 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 33/2008
  z dnia 30 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie za 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 34/2008
  z dnia 30 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 35/2008
  z dnia 12 maja 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 36/2008
  z dnia 13 maja 2008 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 37/2008
  z dnia 20 maja 2008 r.
  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Sławnie do podpisywania pism i dokumentów.
 • Zarządzenie Nr 38/2008
  z dnia 30 maja 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 39/2008
  z dnia 06 czerwca 2008 r.
  w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Zarządzenie Nr 40/2008
  z dnia 16 czerwca 2008 r.
  w sprawie zgłoszenia kandydata Miasta Sławno na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 41/2008
  z dnia 4 lipca 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno w miesiącu lipcu 2008r.
 • Zarządzenie Nr 42/2008
  z dnia 4 lipca 2008 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 43/2008
  z dnia 17 lipca 2008 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz przyznania nagrody rocznej za 2007 rok Wojciechowi Ludwikowskiemu Prezesowi Zarządu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 44/2008
  z dnia 17 lipca 2008 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz przyznania nagrody rocznej za 2007 rok Robertowi Jankowskiemu Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 45/2008
  z dnia 21 lipca 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 47/2008
  z dnia 25 lipca 2008 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 24 lutego 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 48/2008
  z dnia 31 lipca 2008 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 17/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 05 marca 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 49/2008
  z dnia 05 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno. 
 • Zarządzenie Nr 50/2008
  z dnia 05 sierpnia 2008 r.
  w sprawie określenia skrótu pisowni nazwy placu w informatycznych systemach ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Zarządzenie Nr 51/2008
  z dnia 05 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 52/2008
  z dnia 12 sierpnia 2008 r.
  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 52a/2008
  z dnia 12 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 52b/2008
  z dnia 12 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji ustalającej tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 52c/2008
  z dnia 12 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 53/2008
  z dnia 12 sierpnia 2008 r.
  w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udzielenie zgody na realizację infrastruktury technicznej na terenach nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno oraz za ich udostępnienie do korzystania w celach doraźnych.
 • Zarządzenie Nr 54/2008
  z dnia 27 sierpnia 2008 r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykoania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 55/2008
  z dnia 29 sierpnia 2008 r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.
 • Zarządzenie Nr 56/2008
  z dnia 29 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 57/2008
  z dnia 01 września 2008 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 58/2008
  z dnia 04 września 2008 r.
  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych w komunalnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnościa w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 59/2008
  z dnia 09 września 2008 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 60/2008
  z dnia 09 września 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 61/2008
  z dnia 19 września 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 62/2008
  z dnia 19 września 2008 r.
  w sprawie powołania miejskiego podzespołu d/s ewidencji (przyjęcia) ludności.
 • Zarządzenie Nr 63/2008
  z dnia 30 września 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 64/2008
  z dnia 10 października 2008 r.
  w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 65/2008
  z dnia 21 października 2008 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 66/2008
  z dnia 30 października 2008 r.
  w sprawie zmiany numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 67/2008
  z dnia 31 października 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 68/2008
  z dnia 05 listopada 2008 r.
  w sprawie nadania numeracji nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 69/2008
  z dnia 07 listopada 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 70/2008
  z dnia 13 listopada 2008 r.
  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 73/2008
  z dnia 27 listopada 2008 r.
  w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Miejskiej Rady Sportu.
 • Zarządzenie Nr 76/2008
  z dnia 17 grudnia 2008 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 77/2008
  z dnia 17 grudnia 2008 r.
  w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 52b/2008 w sprawie wprowadzenia w  życie instrukcji ustalającej tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 78/2008
  z dnia 22 grudnia 2008 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 79/2008
  z dnia 31 grudnia 2008 r.
  w sprawie  zmiany budżetu miasta na 2008 rok.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-01-17 08:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2016-03-22 10:24:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki