Zarządzenia 2006

 • Zarządzenie Nr 1/2006
  z dnia 03 stycznia 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie robót geodezyjnych i szacunku mienia komunalnego.
 • Zarządzenie Nr 2/2006
  z dnia 05 stycznia 2006 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2006 r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 3/2006
  z dnia 05 stycznia 2006 r.
  w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 4/2006
  z dnia 17 stycznia 2006 r.
  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok.
 • Zarządzenie 5/2006
  z dnia 17 stycznia 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Sławnie z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej  Zarządzeniem Nr 42/2005 Burmistrza Miasta Sławno
 • Zarządzenie Nr 6/2006
  z dnia 25 stycznia 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 7/2006
  z dnia 25 stycznia 2006 r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 8/2006
  z dnia 27 stycznia 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 50/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 22 listopada 2004 w sprawie nadania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 9/2006
  z dnia 23 lutego 2006 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 10/2006
  z dnia 23 lutego 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 11/2006
  z dnia 23 lutego 2006 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 12/2006
  z dnia 09 marca 2006 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny prac plastycznych w konkursie pod hasłem: "Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi".
 • Zarządzenie Nr 13/2006
  z dnia 10 marca 2006 r.
  w sprawie powołania komisji w  celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego.
 • Zarządzenie Nr 14/2006
  z dnia 17 marca 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Zarządzanie Nr 17/2006
  z dnia 17 marca 2006 r.
  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.
 • Zarządzanie Nr 18/2006
  z dnia 17 marca 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 19/2006
  z dnia 21 kwietnia 2006 r.
  w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Zarządzenie Nr 20/2006
  z dnia 04 maja 2006 r.
  w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Mireckiego 15, Koszalińskiej 52, 54 i 64 w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 21/2006
  z dnia 22 maja 2006 r.
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 • Zarządzenie Nr 22/2006
  z dnia 31 maja 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 23/2006
  z dnia 01 czerwca 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Nr 24/2006
  z dnia 21 czerwca 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 25/2006
  z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 26/2006
  z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 27/2006
  z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury za 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 28/2006
  z dnia 10 lipca 2006 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 29/2006
  z dnia 12 lipca 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 30/2006
  z dnia 24 lipca 2006 r.
  w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzania przetargó oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.
 • Zarządzenie Nr 31/2006
  z dnia 26 lipca 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 32/2006
  z dnia 10 sierpnia 2006 r.
  o powołaniu komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 33/2006
  z dnia 16 sierpnia 2006 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki budynku przy ul. Mielczarskiego 1 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 34/2006
  z dnia 22 sierpnia 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 35/2006
  z dnia 28 sierpnia 2006 r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 36/2006
  z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 37/2006
  z dnia 31 sierpnia 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 • Zarządzenie Nr 37a/2006
  z dnia 31 sierpnia 2006 r.
  w sprawie powołania Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej "Nasze wspólne gniazdo" z siedzibą w Sławnie przy ul. Rapackeigo 10
 • Zarządzenie Nr 38/2006
  z dnia 26 września 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 stycznia 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 39/2006
  z dnia 29 września 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/2006
  z dnia 03 października 2006 r.
  w sprawie określenia terminu inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 41/2006
  z dnia 02 października 2006 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacji sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 42/2006
  z dnia 05 października 2006 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie osadnika, separatora oraz wylotu przy ul. Kosynierów w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 44/2006
  z dnia 24 października 2006 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nadzór inwestorski na zadaniu: Budowa sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat.
 • Zarządzenie Nr 45/2006
  z dnia 24 października 2006 r.
  w sprawie zatwierdzenia miejsc targowych na terenie miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 46/2006
  z dnia 30 października 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 47/2006
  z dnia 30 października 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 48/2006
  z dnia 31 października 2006 r.
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 • Zarządzenie Nr 49/2006
  z dnia 10 listopada 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 50/2006
  z dnia 10 listopada 2006 r.
  w sprawie przedłożenia projekktu uchwały budżetowej na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 51/2006
  z dnia 16 listopada 2006 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego dię o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 52/2006
  z dnia 17 listopada 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 53/2006
  z dnia 23 listopada 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2006 r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłądy kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 54/2006
  z dnia 24 listopada 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 55/2006
  z dnia 30 listopada 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 56/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 57/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego.
 • Zarządzenie Nr 58/2006
  z dnia 14 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 58a/2006
  z dnia 20 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów przeznaczonych na zadanie pn. Przebudowa budynku przy ul. Mielczarskiego 1 w Sławnie na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Sławnie - Etap II.
 • Zarządzenie Nr 59/2006
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 60/2006
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania zastępcy burmistrza Miasta Sławno.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-01-17 07:54:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-11-20 11:05:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki